Rozeznanie rynku na wykonanie zamówienia pn.: „Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Brody PDF Drukuj Email

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

„Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Brody”.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody. Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów:

Etap I -wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji dla Gminy Brody

Etap II -opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody.

Warunki realizacji zlecenia:

 1. Zamawiający informuje, że wykonawca będzie realizował etap II zamówienia tylko w przypadku, gdy Gmina Brody przyjmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt tej uchwały wprowadzony zostanie do porządku obrad Rady Gminy po wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 9 października 2015 r.(Dz. U. z 2015 r. poz.1777) o rewitalizacji.
 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 1. Dla etapu I:
 • Opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o rewitalizacji potwierdzającej spełnienie przez te obszary przesłanek ich wyznaczenia wynikających z art. 9 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji.,
 • Przygotowanie wniosku do Rady Gminy o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ze wskazaniem granic tych obszarów wykonanych na mapie w skali co najmniej 1:5000,
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 i art. 6 Ustawy

      b. Dla etapu II:

 • Opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody zawierającego elementy, o których mowa w art. 15 ust. 1. z uwzględnieniem partycypacji społecznej o której mowa w art. 5 i art. 6 Ustawy,
 • Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 i art. 6 Ustawy
 • Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji (art. 17 ust.1 pkt 4),
 • Wprowadzenie zmian do projektu gminnego programu rewitalizacji wynikających z przeprowadzonego procesu konsultacji i opiniowania
 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi Prognozę oddziaływania na środowisko projektu GPR, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DZ. U. z 2013, poz.1235 ze zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca będzie zobowiązany do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu GPR zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.
 2. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami i uzgodnieniami z Zamawiającym oraz przepisami prawa.
 3. Opracowania zostaną przedstawione Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2016r.

 

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2016 r., pisemnie w siedzibie zamawiającego do godz. 9:45. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na: „Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody”

Adresy do doręczeń w formie:

 1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody
 2. faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
 3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
 4. Otwarcie ofert odbędzie się 22.01.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 102

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę,
 3. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 5. Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 6. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
 7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
 9. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Brody, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie lub droga elektroniczną.
 11. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie

 

Brody, dnia 05.01.2016r.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx)Formularz Ofertowy 13 Kb08.01.2016 09:13
Pobierz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx)Oświadczenie 13 Kb08.01.2016 09:13
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfZawiadominie o wyborze138 Kb27.01.2016 15:56

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: piątek, 08 stycznia 2016 09:07
Poprawiony: piątek, 08 stycznia 2016 09:22