Przetarg: "Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2015/2016" PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 292000 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.ifo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2015/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace związane z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie gminy Brody o łącznej długości ok. 63km. Zakres usług jest ściśle uzależniony od warunków atmosferycznych. W skład utrzymania wchodzi: - koszt pracy sprzętu do zwalczania śliskości zimowej wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych, paliwa, napraw i przeglądów sprzętu. - koszt pracy sprzętu do odśnieżania dróg wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych, paliwa, napraw i przeglądów sprzętu. - koszt środków uszorstniających (mieszanka piaskowo-solna min.10% NaCl minimum 90g/m2 tj 540 kg/km), - koszt środków chemicznych (sól), - koszt utrzymania służby dyżurnej, - koszt utrzymania stałej łączności radiowej lub telefonicznej, - koszt badań laboratoryjnych użytych materiałów, - koszt jednokrotnego sprzątnięcia nawierzchni w szczególności wzdłuż krawężnikach ulicznych, na mostach i wiaduktach po okresie zimowym (zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń wraz z kosztami uzgodnień i wymaganych zezwoleń). Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszelkich danych dotyczących stanu technicznego i szerokości dróg, niezbędnych w przygotowaniu oferty..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: w postępowaniu nie jest wymagane wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie - zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone dokumentami , że roboty te zostały wykonane należycie (dokumenty te muszą zawierać wartość robót oraz ich zakres ) o wartości nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na postawie informacji zawartych w złożonych dokumentach- spełnia, nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia min.: - pługo - piaskarka na samochodzie ciężarowym - min. 1 szt. - koparko - ładowarka - min. 1 szt.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie potencjału kadrowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na postawie informacji zawartych w złożonych dokumentach - spełnia, nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w ar. 22 ust.1 ustawy Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Potencjał techniczny - 10
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach 27 - 230 Brody ul. St. Staszica 3 pok 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach 27 - 230 Brody ul. St. Staszica 3 Sekretariat pok 103.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.doc)kosztorys ofertowy.docKosztorys ofertowy34 Kb30.10.2015 16:14
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA447 Kb30.10.2015 16:14
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY423 Kb18.11.2015 14:53

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 30 października 2015 16:11
Poprawiony: piątek, 30 października 2015 16:15