Przetarg: "Przebudowa drogi gminnej nr 313023T Brody - Tatry - etap I Numer Numer ogłoszenia: 274378 - 2015" PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa drogi gminnej nr 313023T Brody - Tatry - etap I Numer
Numer ogłoszenia: 274378 - 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 313023T Brody - Tatry - etap I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje: 1.Roboty ziemne -1 140m3 2.Umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi - 250m 3.Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi - 450m2 4.Chodnik z kostki brukowej betonowej - 375m2 5.wykonanie podbudowy zasadniczej metodą recyklingu MCE, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, pozom odziarnienia około 40% - 1 300m2 6.Wykonanie poboczy z kruszywa - 200m2 7.Nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca) - 1 275m2 8.Nawierzchnia asfaltowa (warstwa ścieralna) - 1 264m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony do postępowania przetargowego przedmiar robót..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.11.10.00-8, 45.23.24.51-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie - jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie , rozbudowie, budowie, odbudowie itp. drogi wartości nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na postawie informacji zawartych w złożonych dokumentach- spełnia /nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone: Kierownik budowy - 1 osoba musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 10

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. Zmiany umowy w szczególności mogą dotyczyć: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) klęski żywiołowe; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2) zmiany w zakresie płatności: a) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy; b) zmiany ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ewentualnej różnicy miedzy ilością robót określoną w opracowanym przedmiarze robót planowanych do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru powykonawczego robót; c) zmiany obowiązującej stawki VAT. 3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a) zmiana zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia wynikająca z ewentualnej różnicy miedzy ilością robót określoną opracowanym przedmiarem robót planowanych do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru powykonawczego robót; b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. c) zakresu robót w związku z robotami zamiennymi, d) zmiany podwykonawców tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego i spełnieniu formalności wynikających z zapisów siwz i umowy, e) formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 103 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia(plik pdf)210 Kb15.10.2015 14:26
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)282 Kb15.10.2015 14:27
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)695 Kb15.10.2015 14:27
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE.doc)SPECYFIKACJE.docSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACE TECHNICZNE (plik doc)1258 Kb15.10.2015 14:29
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE.pdf)SPECYFIKACJE.pdfSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACE TECHNICZNE(plik pdf)2057 Kb15.10.2015 14:29
Pobierz ten plik (postanowienia_umowy.doc)postanowienia_umowy.docISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (plik doc)166 Kb15.10.2015 14:30
Pobierz ten plik (postanowienia_umowy.pdf)postanowienia_umowy.pdfISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (plik doc)262 Kb15.10.2015 14:30
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfBrody - Tatry 313023 T 250 mb przedmiar (pliki pdf)45 Kb16.10.2015 07:37
Pobierz ten plik (INFORMACJA.pdf)INFORMACJA.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY422 Kb05.11.2015 14:51

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 15 października 2015 14:22