Przetarg: "Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieni na przedszkole Numer ogłoszenia: 245042 - 2015" PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Brody: Przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieni na przedszkole
Numer ogłoszenia: 245042 - 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieni na przedszkole.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W adaptowanej części budynku przewiduje się wykonanie prac ogólnobudowlanych w tym: - zmianę aranżacji pomieszczeń polegającą na wykonaniu niezbędnych przebić w ścianach istniejących, - wyburzeniu ścianek działowych, - budowie nowych ścianek działowych nie ingerujących w układ konstrukcyjny budynku, - wykonanie niezbędnych zasklepień otworów, - wymianę stolarki drzwiowej wewnątrz budynku, - obudowę grzejników w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci, - wykonanie nowych okładzin ścian w części pomieszczeń, - wymianie parapetów w części pomieszczeń, - malowanie ścian wewnętrznych, - obudowa płytami gipsowo- kartonowymi istniejących przewodów instalacji w pomieszczeniach sanitarnych i komunikacji ogólnej, - zmiany w istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do obsługi nowoprojektowanych pomieszczeń, - zmiany w istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do obsługi nowoprojektowanych pomieszczeń, - uzupełnienie części nowoprojektowanych pomieszczeń o grzejniki i włączenie ich do istniejącej sieci co wg projektu branżowego, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla części pomieszczeń, - wymianę posadzek we wszystkich pomieszczeniach, - usunięcie zużytych pokryć podłogowych, - usunięcie istniejących okładzin ceramicznych ścian i okładzin podłóg, - demontaż istniejących urządzeń sanitarnych. Fundamenty istniejące i stropy pozostają bez zmian. Projektowana adaptacja w niewielkim stopniu ingeruje w układ konstrukcyjny budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do postępowania przetargowego dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6, do wartości nie przekraczającej równowartości 30% wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.26.25.00-6, 45.42.20.00-1, 45.44.00.00-3, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.30.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.12.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie - jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie , rozbudowie, budowie, odbudowie itp. budynku o wartości nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Kierownik budowy - 1 osoba musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 10
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności : a) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej b) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych lub zamiennych c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót zgodnie ze SST. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności. 2. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 4. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 5. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 6. Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem powykonawczym
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.ifo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27 - 230 Brody pok. 103 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.doc)OGLOSZENIE.docTreść ogłoszenia (plik doc)51 Kb18.09.2015 13:18
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia (plik pdf)208 Kb18.09.2015 13:18
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)289 Kb18.09.2015 13:19
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)765 Kb18.09.2015 13:19
Pobierz ten plik (Specyfikacja techniczne.doc)Specyfikacja techniczne.docSpecyfikacja techniczna (plik doc)191 Kb18.09.2015 13:22
Pobierz ten plik (Specyfikacja techniczne.pdf)Specyfikacja techniczne.pdfSpecyfikacja techniczna (plik pdf)357 Kb18.09.2015 13:21
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY(plik doc)159 Kb18.09.2015 13:23
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.pdf)Istotne postanowienia umowy.pdfISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY(plik pdf)305 Kb18.09.2015 13:23
Pobierz ten plik (PROJEKT.7z)PROJEKT.7zProjekt (pliki spakowane programem 7-zip)8732 Kb18.09.2015 13:25
Pobierz ten plik (Przedszkole w Lubieni - przedmiar.pdf)Przedszkole w Lubieni - przedmiar.pdfPrzedmiar 167 Kb21.09.2015 09:47
Pobierz ten plik (Informacja.doc)Informacja.docinformacja o wyborze (plik doc)105 Kb20.10.2015 13:32
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfinformacja o wyborze (plik pdf)316 Kb20.10.2015 13:32

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 18 września 2015 13:11
Poprawiony: poniedziałek, 21 września 2015 09:47