Przetarg: "Przebudowa drogi powiatowej: nr 0620 T Lubienia -Przymiarki - Budy Brodzkie -Działki - Młynek - na odcinku Młynek -Budy Brodzkie - etap II rozszerzony Numer ogłoszenia: 202260 - 2015" PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa drogi powiatowej: nr 0620 T Lubienia -Przymiarki - Budy Brodzkie -Działki - Młynek - na odcinku Młynek -Budy Brodzkie
- etap II rozszerzony
Numer ogłoszenia: 202260 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej:
nr 0620 T Lubienia -Przymiarki - Budy Brodzkie -Działki - Młynek - na odcinku Młynek -Budy Brodzkie - etap II rozszerzony.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości 725 mb w miejscowości Budy Brodzkie. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie wzmocnienia konstrukcji istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na miejscu z mieszanki MCE, oraz podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 5 cm i ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Przebudowa obejmuje również: - wykonanie w istniejącym pasie drogowym chodników dla pieszych z kostki brukowej; - przebudowa skrzyżowań, polegająca na ich dostosowaniu do normatywnych parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnienia wymogów określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wszystkie skrzyżowania, zaplanowane jako skrzyżowania zwykłe, jednopoziomowe, zapewniające bezpieczeństwo i dobrą widoczność. - odwodnienie drogi, które nastąpi poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni drogi. - umocnienie poboczy materiałem kamiennym z zaklinowaniem destruktem i skropieniem emulsją. Zakres rzeczowy obejmuje: 1. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE - około 3 750,50 m2 2. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - około 3 750,50 m2 3. ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna - około 3 678,00 m2 4. wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej - 224 m2 5. umocnienie poboczy materiałem kamiennym z zaklinowaniem destruktem i skropieniem emulsją - około 1 450 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do postępowania przetargowego dokumentacja projektowa.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.10.00-8, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości:10 000,00 zł słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. gwarancjach bankowych d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b, ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z póź. zm.) Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy ING Bank Śląski :28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 Wadium w pozostałych formach (w oryginale) należy założyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie, a kserokopię załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach dokumenty te muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w art. 46 ust 4a i ust 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcą niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie - jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie , rozbudowie, budowie, odbudowie itp. drogi wartości nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Kierownik budowy - 1 osoba musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów . (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 10
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności : a) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej b) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych lub zamiennych c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót zgodnie ze SST (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, powodzie) W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności. 2. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 4. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 5. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 6. Zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. 7. Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem powykonawczym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 103 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia(plik pdf)211 Kb07.08.2015 12:37
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA298 Kb07.08.2015 12:38
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)714 Kb07.08.2015 12:39
Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKOSZTORYS OFERTOWY - rozszerzenie zakresu46 Kb07.08.2015 12:40
Pobierz ten plik (Kosztorys.pdf)Kosztorys.pdfKOSZTORYS OFERTOWY - rozszerzenie zakresu(plik pdf)248 Kb07.08.2015 12:40
Pobierz ten plik (Przedmiar.xls)Przedmiar.xlsPrzedmiar robót - rozszerzenie zakresu40 Kb07.08.2015 12:42
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfPrzedmiar robót - rozszerzenie zakresu(plik pdf)177 Kb07.08.2015 12:42
Pobierz ten plik (Postanowienia_umowy.doc)Postanowienia_umowy.docISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY167 Kb07.08.2015 12:43
Pobierz ten plik (Postanowienia_umowy.pdf)Postanowienia_umowy.pdfISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY(plik pdf)271 Kb07.08.2015 12:44
Pobierz ten plik (Projekt.7z)Projekt.7zProjekt (pliki spakowane programem 7-zip)11470 Kb07.08.2015 12:48
Pobierz ten plik (SST.7z)SST.7zSpecyfikacje techniczne (pliki spakowane programem 7-zip)6091 Kb07.08.2015 12:50
Pobierz ten plik (ODPOWIEDZI.doc)ODPOWIEDZI.docOdpowiedzi (plik doc)94 Kb20.08.2015 15:02
Pobierz ten plik (ODPOWIEDZI.pdf)ODPOWIEDZI.pdfOdpowiedzi (plik pdf)200 Kb20.08.2015 15:02
Pobierz ten plik (Rys nr 2.2 Plansza oznakowania.pdf)Rys nr 2.2 Plansza oznakowania.pdfRys nr 2.2 Plansza oznakowania22926 Kb20.08.2015 15:06
Pobierz ten plik (Rys nr 2.3 Plansza oznakowania.pdf)Rys nr 2.3 Plansza oznakowania.pdfRys nr 2.3 Plansza oznakowania23454 Kb20.08.2015 15:13
Pobierz ten plik (Informacja.doc)Informacja.docInformacja o wyborze oraz odrzuceniu oferty(plik doc)105 Kb31.08.2015 13:36
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wyborze oraz odrzuceniu oferty(plik pdf)318 Kb31.08.2015 13:36

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 07 sierpnia 2015 12:26
Poprawiony: piątek, 07 sierpnia 2015 12:36