Informacja o wyborze oferty PDF Drukuj Email

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu ict audiowizualnego, tablic interaktywnych, drukarek, kserokopiarek, oprogramowania oraz wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach w ramach projektu pn.: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brody wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

WB Trade

ul. Sabinówek 3/32

25 – 530 Kielce

za cenę ofertową 80 675,00zł [brutto].

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w dniu 22.07.2015r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Oferent

Cena brutto

Termin realizacji

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium termin realizacji

Łączna Liczba punktów

1

P.P.H.U. PC – TECH

ul. Mała 6

25 – 302 Kielce

88 411,00 zł

21 dni

82,12

6,67

88,79

2

PCet - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

ul. Domaniówka 4/30

25 – 413 Kielce

85 621,00 zł

21 dni

84,80

6,67

91,47

3

WB Trade

ul. Sabinówek 3/32

25 – 530 Kielce

80 675,00 zł

21 dni

90,00

6,67

96,67

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 i 1473 oraz z 2014 poz. 423) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: czwartek, 16 lipca 2015 13:50
Poprawiony: czwartek, 16 lipca 2015 13:53