Przetarg: "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach". PDF Drukuj Email

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach

Numer ogłoszenia BZP: 34492 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej 20/22 mm o wymiarach brutto 62,00 m x 30,00 m Wymiary boiska w rzucie: 62,00 m x 30,00 m długoSC 56,00 m szerokość 26,00 m powierzchnia brutto 1 465,00 m2 W skład boiska wchodzą: 2 boiska do siatkówki 9 x 18 m Boisko do koszykówki 15 x 28 m boisko do piłki nożnej 6 x 56 m kort tenisowy 10,97 x 23,77 m Boisko ze spadkiem poprzecznym 0,5 % w kierunku od osi boiska na zewnątrz. Nawierzchnia w kolorystyce ustalonej z inwestorem min. 3 kolory. Wymagania techniczne do trawy wielofunkcyjnej. Włókno: PE taśma fibrylowana Kolor: zielony Sprzęt sportowy. W kompleksie boiska wielofunkcyjnego montaż sprzętu sportowego (w postaci gotowych , certyfikowanych elementów): - bramki do piłki nożnej - aluminiowe o wymiarach 2 x 5m mocowane w tulejach 2 sztuki, siatki do bramek 2 sztuki, stojaki do kosza 2 sztuki, tablice do koszykówki montowane na wysięgnikach 2 kpl, słupy wraz z siatkami do piłki siatkowej 2 kpl., słupy wraz z siatkami do tenisa ziemnego 1 kpl., piłkochwyty o wys. 6,00m (boisko do piłki nożnej) 2 kpl. Trybuny sportowe o wymiarach 2,30 x 10,00 m, 52 miejsca w 3 rzędach oraz jedno wejście o szer 2,0 m. Konstrukcja trybuny stalowa, podłoga z kraty pomostowej, balustrada stalowa. Całość konstrukcji ocynkowana ogniowo. Siedziska plastikowe. Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo o wys. 4,00 m..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6, do wartości nie przekraczającej równowartości 30% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.34.20.00-6, 45.31.61.00-6,
45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.05.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Doświadczenie - rozumiane jako zrealizowane (zakończone i odebrane) w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania minimum dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj: roboty polegające na budowie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone dokumentami , że roboty te zostały wykonane należycie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub konstrukcyjno- budowlane oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. z roku 2013, poz. 1409)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym
w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. Zmiany umowy w szczególności mogą dotyczyć: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) klęski żywiołowe; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2) zmiany w zakresie płatności: a) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy; b) zmiany ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ewentualnej różnicy miedzy ilością robót określoną w opracowanym przedmiarze robót planowanych do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru powykonawczego robót; c) zmiany obowiązującej stawki VAT. 3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a) zmiana zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia wynikająca z ewentualnej różnicy miedzy ilością robót określoną opracowanym przedmiarem robót planowanych do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru powykonawczego robót; b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. c) zakresu robót w związku z robotami zamiennymi, d) zmiany podwykonawców tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego i spełnieniu formalności wynikających z zapisów siwz i umowy, e) formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 102 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia (plik pdf)209 Kb16.02.2015 16:38
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)497 Kb16.02.2015 16:39
Pobierz ten plik (ZALACZNIKI.doc)ZALACZNIKI.docZałączniki (plik doc)262 Kb16.02.2015 16:39
Pobierz ten plik (zagospodarowanie boisko.pdf)zagospodarowanie boisko.pdfMapa do celów projektowych18767 Kb16.02.2015 16:45
Pobierz ten plik (PROJEKT.pdf)PROJEKT.pdfBoisko Krynki PROJEKT224 Kb16.02.2015 17:00
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfBudowa boiska wielofunkcyjnego w Krynkach - Przedmiar85 Kb17.02.2015 14:20
Pobierz ten plik (1.pdf)1.pdfMapa do celów projektowych18767 Kb17.02.2015 14:24
Pobierz ten plik (2.pdf)2.pdfPrzekrój nawierzchni273 Kb17.02.2015 14:33
Pobierz ten plik (3.pdf)3.pdfUkład linii boisk83 Kb17.02.2015 14:34
Pobierz ten plik (4.pdf)4.pdfUkład linii do koszykówki84 Kb17.02.2015 14:35
Pobierz ten plik (5.pdf)5.pdfUkład linii do siatkówki56 Kb17.02.2015 14:36
Pobierz ten plik (6.pdf)6.pdfUkład linii do tenisa59 Kb17.02.2015 14:36
Pobierz ten plik (7.pdf)7.pdfschemat ogrodzenia170 Kb17.02.2015 14:37
Pobierz ten plik (8.pdf)8.pdfWidok przęsła ogrodzenia106 Kb17.02.2015 14:38
Pobierz ten plik (Boisko Krynki zagospodarowanie.pdf)Boisko Krynki zagospodarowanie.pdfBoisko Krynki zagospodarowanie401 Kb17.02.2015 14:46
Pobierz ten plik (D - 08.03.01.pdf)D - 08.03.01.pdfD - 08.03.01 Betonowe obrzeża58 Kb17.02.2015 14:47
Pobierz ten plik (D.04.01.01.pdf)D.04.01.01.pdfD.04.01.01 Korytowanie+profilowanie podłoża49 Kb17.02.2015 14:47
Pobierz ten plik (D.04.04.00.pdf)D.04.04.00.pdfD.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE114 Kb17.02.2015 14:48
Pobierz ten plik (D.04.04.02.pdf)D.04.04.02.pdfD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan32 Kb17.02.2015 14:48
Pobierz ten plik (D.05.pdf)D.05.pdfD.05 nawierzchnie syntetyczne57 Kb17.02.2015 14:48
Pobierz ten plik (D-04.02.01.pdf)D-04.02.01.pdfD-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE75 Kb17.02.2015 14:48
Pobierz ten plik (S.S.T. 1.pdf)S.S.T. 1.pdfS.S.T. - KOSTKA, OGRODZENIE, ZIELEŃ112 Kb17.02.2015 14:50
Pobierz ten plik (S.S.T. 2.pdf)S.S.T. 2.pdfS.S.T. Oświetlenie93 Kb17.02.2015 14:52
Pobierz ten plik (odpowiedzi.pdf)odpowiedzi.pdfOdpowiedzi (plik pdf)448 Kb23.02.2015 16:54
Pobierz ten plik (Informacja z sesji otwarcia ofert.PDF)Informacja z sesji otwarcia ofert.PDFInformacja z sesji otwarcia ofert431 Kb03.03.2015 13:45
Pobierz ten plik (INFORMACJA.pdf)INFORMACJA.pdfInformacja o wyborze.370 Kb18.03.2015 08:28

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lutego 2015 16:34
Poprawiony: wtorek, 03 marca 2015 13:45