Przetarg: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody w latach 2015 - 2016 PDF Drukuj Email

I.27 PB.6232.63.2014                                          Brody, dn. 05.12.2014

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 poz. 423) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody w latach 01.01.2015 – 31.12.2016” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ATK Recykling

ul. Chorzowska 3

26 – 600 Radom za cenę ofertową 815 961,60 zł [brutto].

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w dniu 18.12.2014r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Oferent

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

  1. 1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

ATK Recykling, 26-600 radom ul. Chorzowska 3

815.961,60 zł

100,00

  1. 2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER Tomasz Michta, Jęgrzna 24, 26-140 Łączna

837.216,00 zł

97,46

  1. 3.

EKOM Maciejczyk Sp. J.

Ul. Zakładowa 29, 26 – 052 Nowiny

1.002.720,00 zł

81,37

  1. 4.

TONSMEIER Wschód Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3, 26-600 radom

1.068.401,66 zł

76,37

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 i 1473 oraz z 2014 poz. 423) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

Wójt Gminy Brody


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: poniedziałek, 08 grudnia 2014 09:56
Poprawiony: poniedziałek, 08 grudnia 2014 10:01