Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej: nr 0620 T Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek - na odcinku Młynek Budy Brodzkie - etap I Drukuj

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Przebudowa drogi powiatowej: nr 0620 T Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek - na odcinku Młynek Budy Brodzkie - etap I

Numer ogłoszenia: 280014 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej: nr 0620 T Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek - na odcinku Młynek Budy Brodzkie - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa obejmuje: - roboty rozbiórkowe , roboty ziemne, chodnik wraz ze zjazdami w ciągu chodnika z kostki brukowej betonowej - 802m2, frezowanie nawierzchni - 5092 m2, recykling MCE - 3354 m2, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej , warstwa wiążąca - 3691 m2, warstwa ścieralna - 4992 m2, przepusty rurowe, ściek z elementów betonowych, umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi - 520m2, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do postępowania przetargowego dokumentacja projektowa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.10.00-8, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. gwarancjach bankowych d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b, ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z póź. zm.) Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy ING Bank Śląski :28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 Wadium w pozostałych formach (w oryginale) należy założyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie , a kserokopię załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach dokumenty te muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w art. 46 ust 4a i ust 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcą niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w kresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie - jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie , rozbudowie, budowie, odbudowie itp. drogi wartości nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na postawie informacji zawartych w złożonych dokumentach- spełnia /nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o sełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w ar. 22 ust.1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone: Kierownik budowy - 1 osoba musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów . (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu, o których mowa w ar. 22 ust.1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności : a) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej b) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych lub zamiennych c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót zgodnie ze SST (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, powodzie) W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności. 2. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 4. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 5. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 6. Zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. 7. Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem powykonawczym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach 27 - 230 Brody ul. St. Staszica 3 pok 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach 27 - 230 Brody ul. St. Staszica 3 Sekretariat pok 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)286 Kb22.08.2014 13:56
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)702 Kb22.08.2014 13:56
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy (pliki doc)167 Kb22.08.2014 14:01
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.pdf)Istotne postanowienia umowy.pdfIstotne postanowienia umowy (pliki pdf)271 Kb22.08.2014 14:02
Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPrzedmiar (plik xls)66 Kb22.08.2014 14:05
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzedmiar (plik pdf)143 Kb22.08.2014 14:09
Pobierz ten plik (Rys_1_Orientacja.pdf)Rys_1_Orientacja.pdfRys 1 Orientacja1559 Kb22.08.2014 14:13
Pobierz ten plik (Rys_2_1_Zagospodarowanie_terenu.pdf)Rys_2_1_Zagospodarowanie_terenu.pdfRys 2.1 Zagospodarowanie terenu16087 Kb22.08.2014 14:16
Pobierz ten plik (Rys_2_2_Zagospodarowanie_terenu.pdf)Rys_2_2_Zagospodarowanie_terenu.pdfRys 2.2 Zagospodarowanie terenu9539 Kb22.08.2014 14:18
Pobierz ten plik (Rys_3_Profil_podłuzny.pdf)Rys_3_Profil_podłuzny.pdfRys 3 Profil podłużny273 Kb22.08.2014 14:19
Pobierz ten plik (Rys_4_Szczegoly_konstrukcyjne.pdf)Rys_4_Szczegoly_konstrukcyjne.pdfRys 4 Szczegóły konstrukcyjne2929 Kb22.08.2014 14:20
Pobierz ten plik (Rys_5_Przepust_40.pdf)Rys_5_Przepust_40.pdfRys 5 Przepust 40170 Kb22.08.2014 14:20
Pobierz ten plik (Rys_6_Przepust_60.pdf)Rys_6_Przepust_60.pdfRys 6 Przepust 60126 Kb22.08.2014 14:21
Pobierz ten plik (Rys_7_Przepust_80.pdf)Rys_7_Przepust_80.pdfRys 7 Przepust 80139 Kb22.08.2014 14:21
Pobierz ten plik (Strona_tytulowa.pdf)Strona_tytulowa.pdfStrona tytułowa46 Kb22.08.2014 14:21
Pobierz ten plik (Czesc_obliczeniowa.pdf)Czesc_obliczeniowa.pdfCzęść obliczeniowa39 Kb22.08.2014 14:22
Pobierz ten plik (opis_techniczny.pdf)opis_techniczny.pdfOpis techniczny96 Kb22.08.2014 14:22
Pobierz ten plik (Specyfikacje_techniczne.pdf)Specyfikacje_techniczne.pdfSpecyfikacje techniczne7418 Kb22.08.2014 14:24
Pobierz ten plik (Informacja.doc)Informacja.docInformacja o wyborze (plik doc)69 Kb08.09.2014 13:54
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wyborze (plik pdf)294 Kb08.09.2014 13:55

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 22 sierpnia 2014 13:52