Przetarg: Odbudowa drogi gminnej nr 1524005 Młynek od drogi Ostrowiec -Radom do Górki II od km 0+000 do km 1+161 PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONY
M

 

Odbudowa drogi gminnej nr 1524005 Młynek od drogi Ostrowiec -Radom

do Górki II od km 0+000 do km 1+161

Numer ogłoszenia: 275250 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi gminnej nr 1524005 Młynek od drogi Ostrowiec -Radom do Górki II od km 0+000 do km 1+161.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbudowa drogi gminnej nr 1524005 Młynek od drogi Ostrowiec - Radom do Górki II od km 0+000 do km 1+161.Przebudowywana droga posiada zniszczoną awierzchnię bitumiczną, uszkodzoną konstrukcję drogi, zniszczone przepusty pod drogą i zjazdami oraz zamulone rowy. Nawierzchnia drogi oraz pobocza zostały zniszczone podczas nawalnego deszczu. Zakres prac do wykonania: - roboty ziemne 799,03 m3 - przepusty rurowe HDPE śr. 30 cm 54,00 m - przepusty rurowe HDPE śr. 40 cm 120,00 m - profilowanie i zagęszczenie podłoża 1841,60 m2 - nawierzchnia z tłucznia kamiennego zamknięta destruktem 1726,50 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką bitumiczną 354,68 t - nawierzchnia asfaltowa gr.4 cm warstwa ścieralna 4729,00 m2 Szczegółowy opis zamówienia zawiera Przedmiar robót i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 30% zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju robót

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.21.00-6, 45.23.24.51-8, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Doświadczenie - rozumiane jako zrealizowane (zakończone i odebrane) w ciągu ostatnich 5 lat a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj: roboty budowlane polegające na , budowie, odbudowie, odnowie, przebudowie, itp. drogi, o wartości nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie potwierdzone dokumentami , że roboty te zostały wykonane należycie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub konstrukcyjno- budowlane oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. z roku 2013, poz. 1409) szczegółowy opis warunków udziału w zakresie potencjału technicznego:

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach 27 - 230 Brody ul. St. Staszica 3 pok 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach 27 - 230 Brody ul. St. Staszica 3 pok 102 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (PRZEDMIAR.pdf)PRZEDMIAR.pdfPrzedmiar (plik pdf)83 Kb19.08.2014 13:50
Pobierz ten plik (PRZEDMIAR.xls)PRZEDMIAR.xlsPrzedmiar (plik xls)45 Kb19.08.2014 13:50
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik doc)1478 Kb19.08.2014 13:51
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.pdf)SPECYFIKACJA.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)3036 Kb19.08.2014 13:51
Pobierz ten plik (Kosztorys.pdf)Kosztorys.pdfKosztorys Ofertowy (plik pdf)135 Kb19.08.2014 13:52
Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy (plik xls)33 Kb19.08.2014 13:53
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja o wyborze (plik pdf)327 Kb08.09.2014 13:00
Pobierz ten plik (Informacja.doc)Informacja.docInformacja o wyborze (plik doc)75 Kb08.09.2014 13:00

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 19 sierpnia 2014 13:44