Przetarg: "Dowóz uczniów do gimnazjów na terenie gminy Brody w roku szkolnym 2014/2015" PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dowóz uczniów do gimnazjów na terenie gminy Brody w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 270220 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do gimnazjów na terenie gminy Brodyw roku szkolnym 2014 2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Brody w formie zakupu imiennych biletów miesięcznych w sezonie szkolnym 2014-2015 z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów określonych w odrębnych przepisach.Przewidywana łączna liczba dowożonych uczniów 178 2. Dowóz realizowany musi być co najmniej 4 autobusami rano jak i w godzinach popołudniowych. Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji roku szkolnego. 3. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom. 4. Zamawiający sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej. 5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na częściowy zakres usług. 6. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ustalane będzie pomiędzy Przewoźnikiem a dyrektorami poszczególnych szkół. 7. Dowóz uczniów będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów oznakowanymi. 8. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 9. Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę, w szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. 10. Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów i godzin. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian. 11. Rozliczenie usługi, o której mowa w pkt. 7. następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście sprzedanych przez Wykonawcę biletów miesięcznych. 12. Łączna liczba uczniów (biletów miesięcznych) może ulec zmianie w stosunku rocznym o ok 10%..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na dowozie osób o wartości minimum 50.000 zł brutto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia i którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej 4 autobusami o liczbie miejsc siedzących zapewniającm miejsce dla wszystkich dzieci na poszczególnych trasach oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie osób uczestniczących w realizacji zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje następujące zmiany: Zmianę wynagrodzenia wynikłą przez zmianę zakresu usług tj. zmianę liczby uczniów. Gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w umowie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 206..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 103 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)197 Kb13.08.2014 11:43
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)796 Kb13.08.2014 11:44
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik pdf)292 Kb26.08.2014 12:28
Pobierz ten plik (Informacja.doc)Informacja.docINFORMACJA O WYBORZE OFERTY (plik doc)67 Kb26.08.2014 12:28

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 13 sierpnia 2014 11:37