Przetarg: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach Numer ogłoszenia: 189686 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014 PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Brody: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
z trawy syntetycznej w Brodach
Numer ogłoszenia: 189686 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie,
tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. 4m - 184 m

2. Oświetlenie terenu lampami metalohalogenowymi - 18 szt

3. Monitoring zewnętrzny

4. Warstwa odcinająco - odsączająca z piasku gr. 35 cm - 2048 m2

5. Podbudowa dolna z kruszywa kamiennego gr. 15 cm - 2048 m2

6. Podbudowa górna z kruszywa kamiennego gr.8 cm - 1860 m2

7. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej - 1860 m2

8. Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy i piłkochwyty.

9. Obsianie trawy wokół boiska.

Przedmiotem wykonania jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej o wymiarach brutto 62,00 m x 30,00 m wraz z ogrodzeniem panelowym wysokości 4 m. Dane techniczne BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO: Wymiary boiska w rzucie: 62,00 m x 30,00 m - długość 56,00 m - szerokość 26,00 m - powierzchnia brutto 1 465,00 m2 W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą : - 2 boiska do siatkówki : wymiary 9 x 18 m - Boisko do koszykówki : wymiary 15 x 28 m - boisko do piłki nożnej: wymiary 26 x 56 m - kort tenisowy: wymiary 10,97 x 23,77 m Nawierzchnia boiska Nawierzchnię stanowić będzie nawierzchnia z trawy syntetycznej układanej na podbudowie z kruszywa wg rozwiązania systemowego. Przyjęto następujący układ warstw - trawa syntetyczna o wysokości 15-25 mm zasypana piaskiem kwarcowym, - mieszanka kruszywa łamanego 0 - 4 mm /miał kamienny/ grub. warstwy 3 cm - mieszanka kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm /warstwa nośna/ grub. warstwy 5 cm - mieszanka kruszywa łamanego 31,5 - 63,0 mm grub. warstwy 15 cm - piasek zagęszczony grub. warstwy 20 cm - geowłóknina jako warstwa wzmacniająca - grunt rodzimy zagęszczony Nawierzchnia w kolorystyce ustalonej z inwestorem min. 3 kolory. Sprzęt sportowy W kompleksie boiska wielofunkcyjnego przewiduje się montaż sprzętu sportowego (w postaci gotowych , certyfikowanych elementów): - bramki do piłki nożnej - aluminiowe o wymiarach 2 x 5m mocowane w tulejach 2 sztuki, - siatki do bramek 2 sztuki - stojaki do kosza 2 sztuki - tablice do koszykówki montowane na wysięgnikach 2 kpl - słupy wraz z siatkami do piłki siatkowej 2 kpl. - słupy wraz z siatkami do tenisa ziemnego 1 kpl. - piłkochwyty o wys. 6,00m (boisko do piłki nożnej) 2 kpl. Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 30% zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju robót
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.34.20.00-6, 45.31.61.00-6, 45.11.27.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Doświadczenie - rozumiane jako zrealizowane (zakończone i odebrane) w ciągu ostatnich 5 lat a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania minimum dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj: roboty polegające na budowie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone dokumentami , że roboty te zostały wykonane należycie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub konstrukcyjno- budowlane oraz przynależeć do
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. z roku 2013, poz. 1409) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje następujące zmiany: Zmianę wynagrodzenia wynikłą przez zmianę zakresu robót w wyniku wystąpienia robót koniecznych do wykonania, których wcześniej nie można było przewidzieć. Zmiana terminu może nastąpić w wyniku: braków w dokumentacji powodujących konieczność jej poprawienia lub uzupełnienia, zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin umowy, przerw w realizacji robót powstałych na skutek przyczyn niezależnych od wykonawcy i zamawiającego w szczególności działania sił wyższych. Zmiany w umowie mogą nastąpić również po zaistnieniu nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach. Gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w umowie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 206..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.06.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok.101 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane ze środków PROW 2007-2014.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfOgłoszenie w pliku pdf.451 Kb05.06.2014 09:35
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)320 Kb05.06.2014 09:35
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.pdf)SPECYFIKACJA.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)820 Kb05.06.2014 09:36
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfBudowa boiska wielofunkcyjnego - PRZEDMIAR71 Kb05.06.2014 09:37
Pobierz ten plik (Projekt.pdf)Projekt.pdfBOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ - PROJEKT216 Kb05.06.2014 09:37
Pobierz ten plik (D.04.01.01.pdf)D.04.01.01.pdfKORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA49 Kb05.06.2014 09:40
Pobierz ten plik (D.04.04.00.pdf)D.04.04.00.pdfPODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE114 Kb05.06.2014 09:41
Pobierz ten plik (D.04.04.02.pdf)D.04.04.02.pdfPODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE32 Kb05.06.2014 09:42
Pobierz ten plik (D.05.pdf)D.05.pdfNAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE62 Kb05.06.2014 09:42
Pobierz ten plik (D-04.02.01.pdf)D-04.02.01.pdfWARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE75 Kb05.06.2014 09:43
Pobierz ten plik (D-08.03.01.pdf)D-08.03.01.pdfBETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE58 Kb05.06.2014 09:43
Pobierz ten plik (S.S.T. - Oswietlenie.pdf)S.S.T. - Oswietlenie.pdfSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH93 Kb05.06.2014 09:44
Pobierz ten plik (S.S.T. - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf)S.S.T. - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdfZAGOSPODAROWANIE TERENU Nawierzchnie z kostki, ogrodzenie, zieleń.112 Kb05.06.2014 09:45
Pobierz ten plik (informacja o wyborze oraz o odrzuceniu ofert.pdf)Informacja o wyborze oraz odrzuceniu ofert 237 Kb24.06.2014 14:36
Pobierz ten plik (informacja o ponownym wyborze.doc)informacja o ponownym wyborzeinformacja o ponownym wyborze71 Kb30.06.2014 12:13

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 05 czerwca 2014 09:24
Poprawiony: poniedziałek, 30 czerwca 2014 12:13