Przetarg: Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brody w 2014 r. PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brody w 2014 r.

Numer ogłoszenia: 15030 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odławiania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brody w 2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odławianiu oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brody. Zamówienie jest podzielone na dwie części: Część nr 1 - Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brody Część nr 2 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Brody. 3.1 Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brody Odłowieniu podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, w tym pozostawione przez właścicieli bez nadzoru i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore lub podejrzane o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowane, agresywne, stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne. Zamawiający przewiduje odłowienie 48 szt. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brody. Zasady i warunki odławiania bezdomnych zwierząt. 1. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 2. Odławianie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, na terenie Gminy Brody ma charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, przede wszystkim po wniesieniu ustnego zgłoszenia od osób fizycznych do Urzędu Gminy Brody lub Policji. 3. W przypadku przyjęcia zgłoszenia dokonanego przez Policję Wykonawca jest obowiązany powiadomić telefonicznie o powyższym fakcie upoważnionego pracownika Referatu Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brody w terminie do 2 dni po wykonaniu usługi. 4. Realizacja usługi przez Wykonawcę następować będzie w ciągu dwudziestu czterech godzin od chwili otrzymania dyspozycji od Zamawiającego. Wykonanie usługi winno być przeprowadzone w godzinach wczesnoporannych lub wieczornych. 5. W przypadku konieczności odłowienia zwierząt agresywnych, chorych, kontuzjowanych lub potrąconych przez pojazdy mechaniczne usługa winna być wykonywana niezwłocznie od chwili podjęcia przez Wykonawcę dyspozycji Zamawiającego, w czasie dogodnym dla ustalenia miejsca pobytu. 6. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brody musi odbywać się w sposób humanitarny. 7. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przy użyciu m.in. : a. dmuchaw siatek chwytaków angielskich, b. rękawic ochronnych. 8. Używane przy odławianiu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 9. Środki do przewozu dla odłowionych zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856). 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie odłowionych zwierząt. 11. Wykonawca w ramach wykonywania usługi zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi, jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań by odłowione zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 12. Odłowione zwierzęta, które pokąsały ludzi, chore lub podejrzane o chorobę, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne, należy niezwłocznie przewieźć do lekarza weterynarii, z którym Gmina Brody ma podpisaną umowę. O dalszym postępowaniu ze zwierzęciem będzie decydował lekarz weterynarii. 13. Po wykonaniu badania ogólnego stanu zdrowia, niezbędnych szczepień oraz sterylizacji/kastracji zdrowe zwierzę Wykonawca dostarczy docelowo do wskazanego przez Zamawiającego miejsca zapewnienia opieki. Każdorazowe przewiezienie zwierzęcia do schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. 14. Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. 15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odłowionych zwierząt z podaniem miejsca odłowienia, zgłaszającego, wykonawcy zlecenia, daty i godziny odłowienia zwierzęcia, gatunku, rasy, płci, maści, wieku, wielkości, znaków szczególnych oraz wykonania fotografii, która winna być dołączona do zlecenia interwencji. 3.2 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Brody. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom obejmuje: 1. objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Brody 2. zapewnienie właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz warunków do bytowania psów 3. utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie się, 4. systematyczne oczyszczanie boksów i wybiegów dla zwierząt, 5. przestrzeganie zasady wydzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych 6. przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt 7. zapewnienie zwierzętom wystarczających ilości karmy i stałego dostępu do wody według obowiązujących norm 8. zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co należy rozumieć kontrolę stanu zdrowia oraz zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych 9. podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu odebrania zwierzęcia po uprzednim uregulowaniu kosztów (warunek wydania zwierzęcia), 10. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz spisywanie umów adopcyjnych 11. prowadzenie wykazu zwierząt z uwzględnieniem m.in. informacji o pochodzeniu zwierzęcia, opisu zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia, daty opuszczenia oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której przekazano zwierzę, daty śmierci z podaniem przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest przedkładać, co miesiąc Zamawiającemu. 12. informowanie Zamawiającego o każdej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia, adopcji, eutanazji i upadku zwierzęcia 13. wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierzęcia zawierających datę przyjęcia zwierzęcia oraz jego opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 14. W przypadku upadku zwierzęcia utylizacji zwłok zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 15. Zwierzęta po upływie 6 miesięcy tracą status zwierzęcia bezdomnego z terenu Gminy Brody, a Wykonawca przejmuje nad nim prawa opiekuńcze i właścicielskie. Opiekę lekarsko - weterynaryjną, sterylizację/kastrację, wykonanie niezbędnych szczepień zwierząt zapewnia Zamawiający, na mocy podpisanej odrębnej umowy z lekarzem weterynarii. Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dostarczonych na zlecenie innych podmiotów lub osób trzecich. Zamawiający przewiduje zapewnienie opieki przez okres ok. 10000 dób bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brody..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: w postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie transportu zwierząt i opieki nad zwierzętami.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zamówienia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że posiada odpowiedni potencjał techniczny potrzebny do wykonania zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 102.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brody.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brody Odłowieniu podlegać będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, w tym pozostawione przez właścicieli bez nadzoru i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt oraz potrzebujące natychmiastowej pomocy tj. chore lub podejrzane o nosicielstwo chorób zakaźnych, kontuzjowane, agresywne, stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego wskutek pogryzienia, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne. Zamawiający przewiduje odłowienie 48 szt. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brody. Zasady i warunki odławiania bezdomnych zwierząt. 1. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. 2. Odławianie bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, na terenie Gminy Brody ma charakter interwencyjny i dokonywane będzie w zależności od zaistniałej potrzeby, przede wszystkim po wniesieniu ustnego zgłoszenia od osób fizycznych do Urzędu Gminy Brody lub Policji. 3. W przypadku przyjęcia zgłoszenia dokonanego przez Policję Wykonawca jest obowiązany powiadomić telefonicznie o powyższym fakcie upoważnionego pracownika Referatu Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brody w terminie do 2 dni po wykonaniu usługi. 4. Realizacja usługi przez Wykonawcę następować będzie w ciągu dwudziestu czterech godzin od chwili otrzymania dyspozycji od Zamawiającego. Wykonanie usługi winno być przeprowadzone w godzinach wczesnoporannych lub wieczornych. 5. W przypadku konieczności odłowienia zwierząt agresywnych, chorych, kontuzjowanych lub potrąconych przez pojazdy mechaniczne usługa winna być wykonywana niezwłocznie od chwili podjęcia przez Wykonawcę dyspozycji Zamawiającego, w czasie dogodnym dla ustalenia miejsca pobytu. 6. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brody musi odbywać się w sposób humanitarny. 7. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przy użyciu m.in. : a. dmuchaw siatek chwytaków angielskich, b. rękawic ochronnych. 8. Używane przy odławianiu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 9. Środki do przewozu dla odłowionych zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856). 10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie odłowionych zwierząt. 11. Wykonawca w ramach wykonywania usługi zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi, jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań by odłowione zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 12. Odłowione zwierzęta, które pokąsały ludzi, chore lub podejrzane o chorobę, a także potrącone przez pojazdy mechaniczne, należy niezwłocznie przewieźć do lekarza weterynarii, z którym Gmina Brody ma podpisaną umowę. O dalszym postępowaniu ze zwierzęciem będzie decydował lekarz weterynarii. 13. Po wykonaniu badania ogólnego stanu zdrowia, niezbędnych szczepień oraz sterylizacji/kastracji zdrowe zwierzę Wykonawca dostarczy docelowo do wskazanego przez Zamawiającego miejsca zapewnienia opieki. Każdorazowe przewiezienie zwierzęcia do schroniska może zostać zrealizowane wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. 14. Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. 15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odłowionych zwierząt z podaniem miejsca odłowienia, zgłaszającego, wykonawcy zlecenia, daty i godziny odłowienia zwierzęcia, gatunku, rasy, płci, maści, wieku, wielkości, znaków szczególnych oraz wykonania fotografii, która winna być dołączona do zlecenia interwencji..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Brody.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom obejmuje: 1. objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Brody 2. zapewnienie właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz warunków do bytowania psów 3. utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie się, 4. systematyczne oczyszczanie boksów i wybiegów dla zwierząt, 5. przestrzeganie zasady wydzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych 6. przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt 7. zapewnienie zwierzętom wystarczających ilości karmy i stałego dostępu do wody według obowiązujących norm 8. zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co należy rozumieć kontrolę stanu zdrowia oraz zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych 9. podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu odebrania zwierzęcia po uprzednim uregulowaniu kosztów (warunek wydania zwierzęcia), 10. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz spisywanie umów adopcyjnych 11. prowadzenie wykazu zwierząt z uwzględnieniem m.in. informacji o pochodzeniu zwierzęcia, opisu zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia, daty opuszczenia oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której przekazano zwierzę, daty śmierci z podaniem przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest przedkładać, co miesiąc Zamawiającemu. 12. informowanie Zamawiającego o każdej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia, adopcji, eutanazji i upadku zwierzęcia 13. wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierzęcia zawierających datę przyjęcia zwierzęcia oraz jego opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 14. W przypadku upadku zwierzęcia utylizacji zwłok zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 15. Zwierzęta po upływie 6 miesięcy tracą status zwierzęcia bezdomnego z terenu Gminy Brody, a Wykonawca przejmuje nad nim prawa opiekuńcze i właścicielskie..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ 201 Kb14.01.2014 14:42
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf 307 Kb14.01.2014 14:42
Pobierz ten plik (załacznik nr 2  do SIWZ.doc)załacznik nr 2 do SIWZ.doc 43 Kb14.01.2014 14:43
Pobierz ten plik (załacznik nr 2  do SIWZ.pdf)załacznik nr 2 do SIWZ.pdf 105 Kb14.01.2014 14:43
Pobierz ten plik (załacznik nr 3 do SIWZ.doc)załacznik nr 3 do SIWZ.doc 42 Kb14.01.2014 14:43
Pobierz ten plik (załacznik nr 3 do SIWZ.pdf)załacznik nr 3 do SIWZ.pdf 202 Kb14.01.2014 14:44
Pobierz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ.doc)załącznik nr 4 do SIWZ.doc 47 Kb14.01.2014 14:51
Pobierz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ.pdf 145 Kb14.01.2014 14:52
Pobierz ten plik (załacznikn nr 5 do SIWZ.doc)załacznikn nr 5 do SIWZ.doc 27 Kb14.01.2014 14:52
Pobierz ten plik (załacznikn nr 5 do SIWZ.pdf)załacznikn nr 5 do SIWZ.pdf 106 Kb14.01.2014 14:52
Pobierz ten plik (załacznik nr 6 do SIWZ.doc)załacznik nr 6 do SIWZ.doc 28 Kb14.01.2014 14:52
Pobierz ten plik (załacznik nr 6 do SIWZ.pdf)załacznik nr 6 do SIWZ.pdf 232 Kb14.01.2014 14:53
Pobierz ten plik (zal_7_projekt_umowy.doc)zal_7_projekt_umowy.doc 59 Kb14.01.2014 14:53
Pobierz ten plik (zal_7_projekt_umowy.pdf)zal_7_projekt_umowy.pdf 111 Kb14.01.2014 14:53
Pobierz ten plik (załacznik nr 8 do SIWZ.doc)załacznik nr 8 do SIWZ.doc 28 Kb14.01.2014 14:53
Pobierz ten plik (załacznik nr 8 do SIWZ.pdf)załacznik nr 8 do SIWZ.pdf 116 Kb14.01.2014 14:53
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY125 Kb04.02.2014 13:22

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: wtorek, 14 stycznia 2014 14:29