Przetarg: "Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2013/2014" PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2013/2014

 

Numer ogłoszenia BZP: 433192 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe, kompleksowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brody w sezonie zimowym 2013/2014.

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace związane z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie gminy Brody o łącznej długości 48,98km. W skład utrzymania wchodzi: - koszt pracy sprzętu do zwalczania śliskości zimowej wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych, paliwa, napraw i przeglądów sprzętu. - koszt pracy sprzętu do odśnieżania dróg wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych, paliwa, napraw i przeglądów sprzętu. - koszt środków uszorstniających (mieszanka piaskowo-solna min.10% NaCl minimum 90g/m2 tj 540 kg/km), - koszt środków chemicznych (sól, solanka), - koszt utrzymania służby dyżurnej, - koszt utrzymania stałej łączności radiowej lub telefonicznej, - koszt badań laboratoryjnych użytych materiałów, - koszt jednokrotnego sprzątnięcia nawierzchni przy krawężnikach ulicznych, na mostach, wiaduktach wraz z belką podporęczową po okresie zimowym (zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń wraz z kosztami uzgodnień i wymaganych zezwoleń)..

 

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

 

III.1) WADIUM

 

 

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

 

 

III.2) ZALICZKI

 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

 

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

rozumiane jako zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone dokumentami , że roboty te zostały wykonane należycie (dokumenty te muszą zawierać wartość robót oraz ich zakres ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie potencjału technicznego.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym koniecznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie potencjału kadrowego.

 

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3; 27 - 230 Brody pok 206.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3; 27 - 230 Brody pok 102 (sekretariat).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

mgr Andrzej Przygoda

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść ogłoszenia w pliku pdf.224 Kb24.10.2013 09:09
Pobierz ten plik (Rozdz.4 kosztorys.doc)Rozdz.4 kosztorys.docKosztorys ofertowy(plik doc)33 Kb24.10.2013 09:09
Pobierz ten plik (Rozdz.4 kosztorys.pdf)Rozdz.4 kosztorys.pdfKosztorys ofertowy(plik pdf) 81 Kb24.10.2013 09:10
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc)369 Kb24.10.2013 09:10
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf)1035 Kb24.10.2013 09:11
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY ORAZ INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY (plik pdf)415 Kb06.11.2013 13:41

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 24 października 2013 09:03
Poprawiony: czwartek, 24 października 2013 09:07