Przetarg: "Najem lokalu użytkowego w Brodach, ul. Starachowicka 9". PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Brody
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Brodach, ul. Starachowicka 9.

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 8,06m2.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Teren usług publicznych i centrotwórczych.
Teren oznaczony symbolem: UPC.
Dotychczasowe przeznaczenie: administracja
Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa; nieuciążliwa dla otoczenia; zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, w tym zgłoszenie ewentualnej zmiany sposobu użytkowania, przeprowadzi najemca we własnym  zakresie i na swój koszt.
Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.

Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT
Wadium: 100,- zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 07.10.2013 r. o godz. 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 04.10.2013r.
Nr konta: 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448
ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Starachowicach .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

  1. oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;
  2. w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą;
  3. w przypadku wspólników spółki cywilnej dokumenty jak w pkt 2 każdego wspólnika i ewentualnie stosownych pełnomocnictw;
  4. w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot oraz ewentualnych pełnomocnictw.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie, a aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji winna być potwierdzona we właściwym Urzędzie, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przetargiem.
Pełnomocnictwa winny być udzielone w formie aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje:

  1. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Brody Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych, z którym należy się zapoznać. Regulamin przetargów został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce /Zarządzenia Wójta 2011 rok/ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Stanisława Staszica 3 w Brodach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się wyłącznie do Referatu Organizacyjnego (pok. nr 201, tel. 412711231 wew. 215.
  2. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Referacie Organizacyjnym.
  3. Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym.
  4. Osoba, która wygrała przetarg, musi podpisać umowę i przejąć lokal protokołem zdawczo-odbiorczym od Referatu Organizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.
  5. W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu w terminie jak w pkt 4, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.
  6. Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

 

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 20 września 2013 14:40
Poprawiony: piątek, 20 września 2013 14:43