Przetarg: "Świadczenie usługi zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brody w 2013r." PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Świadczenie usługi zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom

z terenu Gminy Brody w 2013r.

Numer ogłoszenia: 374680 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brody w 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Brody. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom obejmuje: 1. objęcie całodobową opieką bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Brody 2. zapewnienie właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz warunków do bytowania psów 3. utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie się, 4. systematyczne oczyszczanie boksów i wybiegów dla zwierząt, 5. przestrzeganie zasady wydzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych 6. przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt 7. zapewnienie zwierzętom wystarczających ilości karmy i stałego dostępu do wody według obowiązujących norm 8. zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co należy rozumieć kontrolę stanu zdrowia oraz zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych 9. podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienia mu odebrania zwierzęcia po uprzednim uregulowaniu kosztów (warunek wydania zwierzęcia), 10. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz spisywanie umów adopcyjnych 11. prowadzenie wykazu zwierząt z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierzęcia, opisu zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia, daty opuszczenia oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której przekazano zwierzę, daty śmierci z podaniem przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest przedkładać, co miesiąc Zamawiającemu. 12. informowanie Zamawiającego o każdej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia, adopcji, eutanazji i upadku zwierzęcia 13. wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierzęcia zawierających datę przyjęcia zwierzęcia oraz jego opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Opiekę lekarsko - weterynaryjną, sterylizację/kastrację, wykonanie niezbędnych szczepień zwierząt zapewnia Zamawiający, na mocy podpisanej odrębnej umowy z lekarzem weterynarii. Dopuszczalna jest eutanazja odłowionych zwierząt w przypadkach wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt, przy czym zabieg ten może wykonać lekarz weterynarii. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dostarczonych na zlecenie innych podmiotów lub osób trzecich. Przewiduje się, że ilość bezpańskich zwierząt (psów) z terenu Gminy Brody do 31.12.2013r. wyniesie 40 szt. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. W ofercie należy określić cenę w taki sposób by obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty materiałów oraz transportu. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę jego oferty. Podstawą do rozliczeń będzie cena jednostkowa netto przyjęta przez Wykonawcę przy kalkulacji cenowej zawartej w ofercie powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie transportu zwierząt i opieki nad zwierzętami

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zamówienia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że posiada odpowiedni potencjał techniczny potrzebny do wykonania zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok 115..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (opis.doc)opis.docOpis przedmiotu zamówienia40 Kb16.09.2013 14:11
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA189 Kb16.09.2013 14:11
Pobierz ten plik (zal_2.doc)zal_2.docZałącznik nr 2 do SIWZ42 Kb16.09.2013 14:14
Pobierz ten plik (zal_3.doc)zal_3.docZałącznik nr 3 do SIWZ37 Kb16.09.2013 14:14
Pobierz ten plik (zal_4.doc)zal_4.docZałącznik nr 4 do SIWZ39 Kb16.09.2013 14:14
Pobierz ten plik (zal_5.doc)zal_5.docZałącznik nr 5 do SIWZ27 Kb16.09.2013 14:14
Pobierz ten plik (zal_6.doc)zal_6.docZałącznik nr 6 do SIWZ28 Kb16.09.2013 14:15
Pobierz ten plik (zal_7.doc)zal_7.docZałącznik nr 7 do SIWZ53 Kb16.09.2013 14:15
Pobierz ten plik (zal_8.doc)zal_8.docZałącznik nr 8 do SIWZ28 Kb16.09.2013 14:15
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)informacja o wyborze.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY102 Kb27.09.2013 13:27

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 16 września 2013 14:07
Poprawiony: poniedziałek, 16 września 2013 14:15