INFORMACJA O WYBORZE OFERTY PDF Drukuj Email

I.27.PKL.2.13

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu„Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Krynkach” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Wytwórczo Handlowo Usługowa „PROJEKT”

ul. Olszynowa 1

27 – 200 Starachowice za cenę ofertową: 255 840,00zł [brutto].

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w dniu 05.07.2013r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Oferent

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

Firma Wytwórczo Handlowo Usługowa „PROJEKT”

ul. Olszynowa 1

27 – 200 Starachowice

 

255 840,00

 

100

2

Zakład Usług Wod Kan i Budowlano Montażowych HYDROBUD

Władysław Krzysiek

Ul. Batalionów Chłopskich 205

25 – 671 Kielce

270 600,00

94,55

3

ABC Usługi Kreślarskie i Projektowe

mgr inż.. bud. ląd. Monika Perchel

Krajków 25

27 – 225 Pawłów

289 050,00

88,51

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 27 czerwca 2013 09:02