Przetarg: "Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Młynek w pobliżu ul. Jodłowej gm. Brody" Drukuj

Nr G.6840.1.02.2013

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Młynek w pobliżu ul. Jodłowej gm. Brody , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1091/1 o powierzchni 1,4000 ha uwidocznionej w księdze wieczystej KW KI1H/00018202/8.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Brody nr VII/59/2006 z dnia 27.09.2006 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej z udziałem agroturystyki i indywidualnego budownictwa letniskowego oznaczonej symbolem IIIb oraz w strefie upraw rolniczych oznaczonych symbolem VIII. Przez część działki(w strefie IIIb) zgodnie z rysunkiem studium przebiega strefa potencjalnego szkodliwego oddziaływania od linii elektroenergetycznej 15 kV

Działka nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej, położona jest na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu, na jej obszarze usytuowany jest słup elektroenergetyczny.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości - 75 735,00 zł.

(słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy, siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, do części nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę doliczony zostanie podatek VAT 23 %.

 

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 7573,50zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 10.05.2013 r.

O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego

Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2013 r. godzina 10 00

w Urzędzie Gminy Brody, sala 102..

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

- oryginału dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych- dowód tożsamości,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy

dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy.

- odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub

prawną z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

- oświadczenie , że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

- oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

- w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach) powinni przedłożyć Komisji Przetargowej promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez Cudzoziemców. Cudzoziemiec, który nie posiadał promesy w dniu

przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zgodę MSW i A na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, w prasie lokalnej oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip. brody.info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Geodezji,
Gospodarki Gruntami - pokój nr 210, tel. (041) 271-13-30. wew 219,220

 

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 15 kwietnia 2013 09:02