Przetarg: "Zagospodarowanie przestrzeni Publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z siedzibą w Krynkach" Drukuj

logo przet

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013

 

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zagospodarowanie przestrzeni Publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z siedzibą w Krynkach

Numer ogłoszenia: 142300 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni Publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z siedzibą w Krynkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace mają na celu poprawę estetyki i funkcjonalności obiektu. Zakres prac do wykonania: - roboty rozbiórkowe - krawężniki betonowe - obrzeża betonowe - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm i gr. 8 cm - wyrównanie mieszanką mineralno - asfaltową - nawierzchnia bitumiczne (warstwa wyrównawcza i ścieralna) - wyposazenie placu zabaw - zagospodarowanie terenów zielonych - wymiana lamp oswietleniowych - tablice edukacyjne NAWIERZCHNIE Z KOSTKI 45233250-6 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE 45233250-6 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW 37535200-9.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-9, 45.23.32.50-6, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Doświadczenie - rozumiane jako zrealizowane (zakończone i odebrane) w ciągu ostatnich 5 lat a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone dokumentami , że roboty te zostały wykonane należycie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi specjalność konstrukcyjno- budowlana lub drogowa oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ustawa z dnia 07.lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. 207 z roku 2003, poz. 216 - tekst jednolity z póź. zmianami)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje następujące zmiany: Zmianę wynagrodzenia wynikłą przez zmianę zakresu robót w wyniku wystąpienia robót koniecznych do wykonania, których wcześniej nie można było przewidzieć. Zmiana terminu może nastąpić w wyniku: braków w dokumentacji powodujących konieczność jej poprawienia lub uzupełnienia, zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin umowy, przerw w realizacji robót powstałych na skutek przyczyn niezależnych od wykonawcy i zamawiającego w szczególności działania sił wyższych. Zmiany w umowie mogą nastąpić również po zaistnieniu nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach. Gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 206..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 103 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.pdf)SPECYFIKACJA.pdfSpecyfikacja - plik pdf910 Kb11.04.2013 12:56
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSpecyfikacja - plik word (doc)1145 Kb11.04.2013 12:56
Pobierz ten plik (PRZEDMIAR.pdf)PRZEDMIAR.pdfPrzedmiar (plik pdf)51 Kb11.04.2013 12:57
Pobierz ten plik (D05.03.05.pdf)D05.03.05.pdfD05.03.05 - warstwa ścieralna - KR - 2232 Kb11.04.2013 12:58
Pobierz ten plik (D - 01.01.01..pdf)D - 01.01.01..pdfD - 01.01.01. - odtworzenie trasy i punktów wysok.113 Kb11.04.2013 12:58
Pobierz ten plik (D - 01.02.01.pdf)D - 01.02.01.pdfD - 01.02.01 - wycinka drzew94 Kb11.04.2013 12:59
Pobierz ten plik (D - 04.01.01.pdf)D - 04.01.01.pdfD - 04.01.01 - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem112 Kb11.04.2013 12:59
Pobierz ten plik (D - 04.02.01.pdf)D - 04.02.01.pdfD - 04.02.01 - warstwy odsączające i odcinające162 Kb11.04.2013 13:00
Pobierz ten plik (D - 04.04.02..pdf)D - 04.04.02..pdfD - 04.04.02. - podbudowa z kruszwa łamanego116 Kb11.04.2013 13:00
Pobierz ten plik (D - 04.08.01.-c.pdf)D - 04.08.01.-c.pdfD - 04.08.01.-c - warstwa wyrównawcza KR2250 Kb11.04.2013 13:01
Pobierz ten plik (D - 08.01.01..pdf)D - 08.01.01..pdfD - 08.01.01. - krawężniki betonowe369 Kb11.04.2013 13:01
Pobierz ten plik (D - 08.02.02..pdf)D - 08.02.02..pdfD - 08.02.02. chodnik z kostki brukowej149 Kb11.04.2013 13:01
Pobierz ten plik (D - 08.03.01.pdf)D - 08.03.01.pdfD - 08.03.01 - obrzeża119 Kb11.04.2013 13:02
Pobierz ten plik (Rys 1.pdf)Rys 1.pdfRys 1 Brody OZ - zagospodarowanie1125 Kb11.04.2013 13:02
Pobierz ten plik (Rys 2.pdf)Rys 2.pdfRys 2 Brody OZ - sytuacja492 Kb11.04.2013 13:02
Pobierz ten plik (Rys 3.pdf)Rys 3.pdfRys 3 Brody OZ - konstrukcja330 Kb11.04.2013 13:02
Pobierz ten plik (odpowiedzi.pdf)odpowiedzi.pdfOdpowiedzi na pytania190 Kb17.04.2013 11:10
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja o wyborze95 Kb09.05.2013 10:05

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 11 kwietnia 2013 12:53