Przetarg: "Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Lipie, Lubienia, Krynki i Brody" PDF Drukuj Email

logo przet

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013

 

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Lipie, Lubienia, Krynki i Brody

Numer ogłoszenia: 140916 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Lipie, Lubienia, Krynki i Brody.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż czterech placów zabaw w miejscowościach Lipie, Lubienia, Krynki i Brody: W skład zestawu wchodzą: Zestaw wieżowy W skład zestawu wchodzą: -wieża z dachem, drewniane schody, domek z dwoma wejściami i oknem, pomost, pochyła ścianka skałkowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia: Ogólne min wymiary zestawu 5,50 m x 3,50m Wysokość maks. 3,50 m Wysokość upadku maks. 1,30m Materiały: Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone, deski na podesty sosnowe ryflowane ciśnieniowo impregnowane dodatkowo impregnowane farbami w kolorze zielonym. Osłony i poszycie dachu wykonane z płyty HDPE. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej wodoodpornej. Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej. Prefabrykaty betonowe- beton klasy B-15. Zabezpieczenia Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo, drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną lakierowane dodatkowo dwukrotnie lakierem nawierzchniowym. Zestaw domek z grą kółko krzyżyk W skład zestawu wchodzą: domek, gra kółko krzyżyk, ławki Wymiary urządzenia: Ogólne min. wymiary zestawu 1 m x 2,5m Wysokość maks 3 m Wysokość upadku maks. 0,5m Materiały: Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone. Podest i poszycie dachu ze sklejki antypoślizgowej wodoodpornej. Osłony wykonane z płyty HDPE, walce kółko-krzyżyk - plastikowe. Prefabrykaty betonowe beton B-15 Zabezpieczenia Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo lub ocynkowana kąpielowo, drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną lakierowane dodatkowo dwukrotnie lakierem nawierzchniowym. Huśtawka Bujak Wymiary urządzenia: Wysokość maks 1 m Długość 1,5 m Szerokość 0,25m Wysokość upadku maks 1m Materiały: Płyty HDPE. Sprężyny stalowe - lakierowane Prefabrykaty betonowe beton B-15 Zabezpieczenia Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo. Bujak na sprężynie - pies Wymiary urządzenia: Wysokość maks 0,9m, Szerokość 0,25m, Długość 0,8 m Wysokość upadku maks 0,9m Materiały: Płyty HDPE. Sprężyny stalowe lakierowane. Prefabrykaty betonowe beton B-15 Zabezpieczenia Nakrętki samohamowne zabezpieczone nakładkami plastikowymi, stal malowana proszkowo. Bujak na sprężynie kogut analogia Bujak na sprężynie- pies Tablica z regulaminem Materiały: Drewno klejone warstwowo impregnowane, dwukrotnie lakierowane. Fundament betonowy. Tablica ze sklejki laminowanej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Doświadczenie - rozumiane jako zrealizowane (zakończone i odebrane) w ciągu ostatnich 5 lat a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone dokumentami , że roboty te zostały wykonane należycie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 206...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 103 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (PRZEDMIAR.pdf)PRZEDMIAR.pdfPrzedmiar - Wyposażenie placów zabaw (plik pdf)78 Kb10.04.2013 14:16
Pobierz ten plik (PRZEDMIAR.xls)PRZEDMIAR.xlsPrzedmiar - Wyposażenie placów zabaw (plik Excel)52 Kb10.04.2013 14:17
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSpecyfikacja - plik word (doc)1148 Kb10.04.2013 14:19
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.pdf)SPECYFIKACJA.pdfSpecyfikacja - plik pdf910 Kb10.04.2013 14:18
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja o wyborze165 Kb08.05.2013 12:59

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 10 kwietnia 2013 14:12