Przetarg: "ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRODY W LATACH 2013 - 2014" PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE  
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRODY W LATACH 2013 - 2014

Numer ogłoszenia: 121522 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BRODY W LATACH 2013 - 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody. Odbiorem zostaną objęte odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny zmieszane odpady komunalne, odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła z podziałem na frakcje tektura i papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i lub workach na odpady, np. stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. lodówki, pralki, telewizory itp., zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i remontowe. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych mających zostać odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu gminy wynosi 2.517,09 Mg 18 miesięcy Uwaga Przedstawiona ilość odpadów komunalnych jest ilością orientacyjną ustaloną na podstawie iloczynu ilości szacunkowo wytworzonych odpadów oraz liczby mieszkańców w całym okresie realizacji zamówienia, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ustalone ilości mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Powyższa liczba odpadów została ustalona przez zamawiającego w oparciu o wielkości przewidziane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla poszczególnych grup odpadów, które zostały przez zamawiającego skorygowane i dostosowane do warunków lokalnych. Szacunkowa maksymalna ilość odpadów jaka może powstać na terenie gminy w okresie realizacji umowy obliczona według przyjętych wskaźników Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego wynosi 4 167,37 Mg. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brody w latach 2010 do 2012, wg sprawozdań przedsiębiorców odbierających odpady, dane te obejmują odpady odebrane z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jak i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Rok 2010 Niesegregowane zmieszane odpady 775,67 Mg. Rok 2010 szkło 78 Mg. Rok 2010 tworzywa sztuczne 32,49 Mg. Rok 2010 papier i tektura 8,30 Mg. Rok 2011 Niesegregowane zmieszane odpady 733,42Mg. Rok 2011 szkło 52,00 Mg. Rok 2011 tworzywa sztuczne 22,40 Mg. Rok 2011 papier i tektura 6,80 Mg. Rok 2011 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 17,07 Mg. Rok 2012 Niesegregowane zmieszane odpady 646,98 Mg. Rok 2012 szkło 9,00 Mg. Rok 2012 tworzywa sztuczne 4,24 Mg. Rok 2012 papier i tektura 1,24 Mg. Rok 2012 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 7,19 Mg. Rok 2012 zużyte opony 19,71 Mg. 2. Dane dotyczące Gminy Brody, istotne z punktu widzenia zamówienia Liczba mieszkańców gminy Brody według danych ewidencji ludności Łączna liczba mieszkańców stan na 31 grudnia 2010 r. 11 078 Łączna liczba mieszkańców stan na 31 grudnia 2011 r. 11 076 Łączna liczba mieszkańców stan na 31 grudnia 2012 r. 11 113 Liczba ludności gminy Brody wg danych GUS Łączna liczba mieszkańców 2010r. 10 954 Łączna liczba mieszkańców 2011r. 11 140 Ilość mieszkańców gminy Brody zamieszkujących wg przeprowadzonej ankiety w 2012r. 6461 osób Ilość mieszkańców w poszczególnych miejscowościach stan na 31.12.2012 Adamów ilość mieszkańców 965 Brody ilość mieszkańców 1 702 Budy Brodzkie ilość mieszkańców 154 Bór Kunowski ilość mieszkańców 200 Dziurów ilość mieszkańców 926 Jabłonna ilość mieszkańców 362 Krynki ilość mieszkańców 1242 Kuczów ilość mieszkańców 982 Lipie ilość mieszkańców 512 Lubienia ilość mieszkańców 1065 Młynek ilość mieszkańców 933 w tym ul. Przymiarki 203 osoby Ruda ilość mieszkańców 646 Rudnik ilość mieszkańców 319 Staw Kunowski ilość mieszkańców 349 Styków ilość mieszkańców 764 Przewidywana ilość nieruchomości do obsługi obejmuje około 2 726 budynków Liczba sołectw 16 2.Zakres usług 1 Odbiór odpadów komunalnych odbywać ma się według następujących zasad 1 odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła gromadzone w workach Papier i tektura kolor worka niebieski z częstotliwością raz w miesiącu, Tworzywa sztuczne i metale kolor worka żółty z częstotliwością raz w miesiącu, Opakowania wielomateriałowe kolor worka niebieski z częstotliwością raz w miesiącu, Opakowanie szklane kolor worka zielony z częstotliwością raz na kwartał, 2Inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbiór odpadów wystawionych przed posesją odpady wielkogabarytowe z częstotliwością raz w roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z częstotliwością raz w roku, zużyte opony z częstotliwością raz w roku. 3Odpady budowlano remontowe odpady budowlano-remontowe z częstotliwością raz w roku zbierane poprzez mobilne punkty zbiórki w każdej miejscowości np. przy szkołach wystawiony kontener KP 7. 4odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny zmieszane odpady komunalne gromadzone w pojemnikach niesegregowane, zmieszane odpady komunalne z częstotliwością raz w miesiącu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej gminy Brody w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, co najmniej 500 Mg.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców, którzy byli wpisani lub złożyli wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Brody oświadczenie że wykonawcy ci będą spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U nr 122 w terminie w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 200.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w swojej ofercie wstępnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, na podstawie którego miałaby być realizowana usługa odbioru odpadów (z uwzględnieniem całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia z podziałem na odpady segregowane, odpady zmieszane wraz z określeniem kolejności miejscowości, z których odbierane zostaną odpady). Harmonogram musi uwzględniać częstotliwość odbioru odpadów zgodną z zapisami projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brody.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach oraz określa warunki tych zmian zmiana strony umowy jako następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki VAT zlecenie wykonania robót podwykonawcom w części zamówienia innej niż wyszczególniona w ofercie Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27-230 Brody pok. 115.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 103 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.pdf)SPECYFIKACJA.pdfSpecyfikacja - plik pdf831 Kb27.03.2013 14:02
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJA.doc)SPECYFIKACJA.docSpecyfikacja - plik word (doc)599 Kb27.03.2013 14:02

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 27 marca 2013 14:00
Poprawiony: środa, 27 marca 2013 14:03