Przetarg: "Sprzedaż nieruchomości gruntowej , w miejscowości Lubienia przy ul. Starachowickiej gm. Brody" PDF Drukuj Email

Nr G.6840.1.04.2012

 

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej , stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Lubienia przy ul. Starachowickiej gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 718 o powierzchni 0,5500 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KI1H/00011259/3.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej , energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

Powyższa nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową intensywną i usługi nieuciążliwe, a pozostała część znajduje się w strefie upraw rolniczych.

Z uwagi na ograniczoną możliwość samoistnego funkcjonowania nieruchomości, działka bardzo wąska o wydłużonym kształcie została przeznaczona do sprzedaży w przetargu ograniczonym pod warunkiem przeznaczenia działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących. Warunki przetargowe mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę uczestników , właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki. Uczestnicy przetargu ograniczonego zostali powiadomieni pisemnie że powinni się zgłosić w dniu 27.12.2012r. i wziąć udział w przetargu ograniczonym.

Cena wywoławcza nieruchomości 28 550,00 zł

(słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt )

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu do części powierzchni przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową intensywną i usługi nieuciążliwe doliczony zostanie WAT 23 % .

Wadium w pieniądzu w kwocie 2 855,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice, gdzie wpłynąć ma do dnia 19.12.2012 r. włącznie .


Przetarg odbędzie się w dniu 27.12.2012 r. o godz.1000 w Urzędzie Gminy Brody, sala nr 102.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

- oryginał dowodu wpłaty wadium,

- dowód tożsamości,

- oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu.

W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania , zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Wadium wniesione w pieniądzu

przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, w prasie lokalnej oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.brody. info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Geodezji,

Gospodarki Gruntami - pokój nr 208 tel. (41) 271-13-30.


Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

Nr G.6840.1.04.2012 Brody.26.11.2012

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej , stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Lubienia przy ul. Starachowickiej gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 718 o powierzchni 0,5500 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KI1H/00011259/3.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej , energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

Powyższa nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową intensywną i usługi nieuciążliwe, a pozostała część znajduje się w strefie upraw rolniczych.

Z uwagi na ograniczoną możliwość samoistnego funkcjonowania nieruchomości, działka bardzo wąska o wydłużonym kształcie została przeznaczona do sprzedaży w przetargu ograniczonym pod warunkiem przeznaczenia działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących. Warunki przetargowe mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę uczestników , właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki. Uczestnicy przetargu ograniczonego zostali powiadomieni pisemnie że powinni się zgłosić w dniu 27.12.2012r. i wziąć udział w przetargu ograniczonym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 28 550,00 zł

 

(słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt )

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu do części powierzchni przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową intensywną i usługi nieuciążliwe doliczony zostanie WAT 23 % .

 

Wadium w pieniądzu w kwocie 2 855,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice, gdzie wpłynąć ma do dnia 19.12.2012 r. włącznie .

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.12.2012 r. o godz.1000 w Urzędzie Gminy Brody, sala nr 102.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

- oryginał dowodu wpłaty wadium,

- dowód tożsamości,

- oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu.

W przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania , zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu.

 

Wadium wniesione w pieniądzu

przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, w prasie lokalnej oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.brody. info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Geodezji,
Gospodarki Gruntami - pokój nr 208 tel. (041) 271-13-30.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 26 listopada 2012 15:22
Poprawiony: środa, 28 listopada 2012 13:35