Przetarg: "sprzedaż nieruchomości w miejscowości Brody gm. Brody ul. Na Stoku" PDF Drukuj Email

Nr G.6840.1.03.2012

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Brody ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody gm. Brody ul. Na Stoku, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1406/10 o powierzchni 0,4857 ha uwidocznionej w księdze wieczystej KW KI1H/00025018/3.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obejmującym część Gminy Brody zatwierdzonym Uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27.11.2009r. przedmiotowa działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Działka nr 1406/10 o powierzchni 0,4857ha położona w Brodach na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Na Stoku o nawierzchni żwirowej, posiada kształt zbliżony do trapezu, z widokiem na zalew „Brodzki'' usytuowana jest na wzniesieniu terenu z dużym spadkiem w kierunku południowym. Teren osiedla uzbrojony jest w wodociąg, gaz, kanalizację sanitarną, telefon i energię elektryczną. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. W dniu 27.06.2012r. w Urzędzie Gminy Brody na powyższą nieruchomość odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 110107,00 zł plus VAT 23%

(słownie złotych: sto dziesięć tysięcy sto siedem plus VAT 23%)

 

Wadium w pieniądzu w kwocie 11 011,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice, gdzie wpłynąć ma do dnia 20.11.2012r. włącznie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2012 r. godzina 1000  

w Urzędzie Gminy Brody, sala 102.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

- oryginału dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych- dowód tożsamości,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy.

- odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

- oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

- w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach) powinni przedłożyć Komisji Przetargowej promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez Cudzoziemców. Cudzoziemiec, który nie posiadał promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zgodę MSW i A na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, w prasie lokalnej oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip. brody.info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Geodezji,

Gospodarki Gruntami - pokój nr 208, tel. (041) 271-13-30.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 19 października 2012 07:55
Poprawiony: piątek, 19 października 2012 08:05