Drukuj

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
Numer ogłoszenia: 281470 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: 1. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 2. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 3. logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 4. socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, 5. z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, 6. specjalistycznych zajęć terapeutycznych korekcyjno - kompensacyjnych 7. rozwijających zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, 8. rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie - w ramach projektu systemowego pt. Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w terminie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. w następujących placówkach oświatowych dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym: 1) Szkoła Podstawowa w Adamowie, z siedzibą w Adamowie ul. Kościelna 2, 2) Szkoła Podstawowa w Brodach, z siedzibą w Brodach ul. Szkolna 77, 3) Szkoła Podstawowa w Dziurowie, z siedzibą w Dziurowie ul. Słoneczna 1, 4) Szkoła Podstawowa w Krynkach ,z siedzibą w Krynkach ul. Szkolna 1, 5) Szkoła Podstawowa w Stykowie, z siedzibą w Stykowie ul. Świętokrzyska 22. Zamawiający zapewnia bezpłatny dostęp do sal, w których prowadzone będą zajęcia w szkołach biorących udział w projekcie oraz niezbędne pomoce dydaktyczne. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące Części: Część 1 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Adamowie, Adamów ul. Kościelna 2, Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 8 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 45 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 45 godzin, Część 2 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Brodach, Brody ul. Szkolna 77, Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 14 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 45 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 45 godzin, Część 3 - Zajęcia dla dzieci specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Dziurowie, Dziurów ul. Słoneczna 1, Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 10 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 45 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 45 godzin, Część 4 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej w Stykowie, Styków ul. Świętokrzyska 22. Liczba godzin ogółem: 96 godzin, 10 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 45 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 51 godzin, Część 5 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Adamowie, Adamów ul. Kościelna 2, Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 8 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 45 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 45 godzin, Część 6 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Brodach, Brody ul. Szkolna 77, Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 11 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 45 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 45 godzin, Część 7 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Dziurowie, Dziurów ul. Słoneczna 1, Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 7 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 45 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 45 godzin, Część 8 - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Stykowie, Styków ul. Świętokrzyska 22. Liczba godzin ogółem: 64 godziny, 7 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 30 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 34 godzin, Część 9 - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. Liczba godzin ogółem: 150 godzin, 7 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 75 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 75 godzin, Część 10 - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Stykowie, Styków ul. Świętokrzyska 22. Liczba godzin ogółem: 31 godzin, 2 osoby. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 15 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 16 godzin, Część 11 - Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w Szkole Podstawowej w Dziurowie, Dziurów ul. Słoneczna 1. Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 8 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 45 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 45 godzin, Część 12 - Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w Szkole Podstawowej w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. Liczba godzin ogółem: 30 godzin, 1 osoba. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 15 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 15 godzin, Część 13 - Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 27 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 45 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 45 godzin, Część 14 - Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej w Stykowie, Styków ul. Świętokrzyska 22. Liczba godzin ogółem: 64 godziny, 17 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 30 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 34 godzin, Część 15 - Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne korekcyjno - kompensacyjne w Szkole Podstawowej w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. Liczba godzin ogółem: 30 godzin, 1 osoba. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 15 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 15 godzin, Część 16- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Adamowie, Adamów ul. Kościelna 2. Liczba godzin ogółem: 90 godzin, 7 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 45 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 45 godzin, Część 17 - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. Liczba godzin ogółem: 60 godzin, 15 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 30 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 30 godzin, Część 18 - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Stykowie, Styków ul. Świętokrzyska 22. Liczba godzin ogółem: 96 godzin, 16 osób. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 45 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 51 godzin, Część 19 - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie w Szkole Podstawowej w Krynkach, Krynki ul. Szkolna 1. Liczba godzin ogółem: 60 godzin, 44 osóby. Harmonogram zajęć: od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. - 30 godzin, do 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. - 30 godzin, 2. Zajęcia będą realizowane w dni nauki szkolnej bezpośrednio przed lub po zajęciach określonych planem nauczania danych klas z uwzględnieniem innych zajęć pozalekcyjnych, w których już uczestniczą uczniowie. 3. Przez pojęcie godzina zajęć w SIWZ należy rozumieć 45 minut oraz 60 min zajęcia specjalistyczne..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w okresie 1 roku od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości przedmiotowego zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: w postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Co najmniej trzyletni staż pracy nauczyciela

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadającymi następujące kwalifikacje do wykonywania zamówienia: Przygotowanie pedagogiczne; Kwalifikacje do nauczania danego rodzaju zajęć w szkole podstawowej: 1) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 2) dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 3) logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 4) socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, 5) z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, 6) specjalistycznych zajęć terapeutycznych korekcyjno - kompensacyjnych, 7) rozwijających zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, 8) rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) zmiany okresu związanych z realizacją projektu, 2) zmian wniesionych do projektu przez uprawniony podmiot, 3) zmiany załącznika do umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27-230 Brody pok 205.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2012 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27-230 Brody pok 103 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.757 Kb02.08.2012 11:20
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik doc)1644 Kb06.08.2012 09:58
Pobierz ten plik (informacja o wyborze.pdf)Informacja o wyborzeInformacja o wyborze233 Kb14.08.2012 14:12

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 01 sierpnia 2012 14:59
Poprawiony: wtorek, 14 sierpnia 2012 14:12