Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym odnośnie sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Styków ul. Słoneczna. Drukuj

Nr G.6840.01. 2012

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Styków ul. Słoneczna gm. Brody oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/8 o powierzchni 0,2647 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KW 19711.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, posiada uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną, wodociagową, gazową i kanalizację sanitarną.

Na obiekt Styków Gmina nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z prawomocną decyzją Nr PB.6730.22.11 z dn.27.06.2011r. o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu ww. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę z usługą.

Przy nabywaniu nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz. 592)- że Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa korzysta z prawa pierwokupu.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym, Gmina Brody nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 95 870,00zł

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt)

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest ceną netto.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23 % .

Wadium w pieniądzu w kwocie 9 587,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice, gdzie wpłynąć ma do dnia 15.02.2012 r. włącznie. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2012r (wtorek) o godz.1000

w Urzędzie Gminy Brody sala nr 102.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

- oryginału dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego i dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy.

Strony mogą być reprezentowane na przetargu przez upoważnionych pełnomocników.

- odpowiedniego pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę prawną lub fizyczną z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

- oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu ze stanem faktycznym i prawnym z granicami nieruchomości . Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

- w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach) powinni przedłożyć Komisji Przetargowej promesę – przyrzeczenie wydania zezwolenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez Cudzoziemców. Cudzoziemiec, który nie posiadał promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zgodę MSWiA na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, w prasie lokalnej oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip.brody.info.pl.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Referat Geodezji,

Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Brody - pokój nr 208, 210 tel. (041)27-13-30 wew. 220 lub 210.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 12 stycznia 2012 15:24