Drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. PDF Drukuj Email

G.6840.02. 2011

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Brody ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 303, 304, 305,  306, 307 o pow. ogólnej 0,5500 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KI1H/00039042/1, położonej w Stawie Kunowskim przy ul. Długiej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń   i zobowiązań.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi o nawierzchni bitumicznej, wodociągu, energii elektrycznej i gazu.

Dla przedmiotowego terenu brak jest Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody teren oznaczony jest jako strefa zieleni naturalnej.

Przy nabywaniu opisanej wyżej nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz. 592)- na postawie których Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa może korzystać z prawa pierwokupu.

Dla działki nr 304 decyzją PB.7331/55/10 z dnia 04.01.2011r. ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej odbył się w dniu 11.08. 2011 r . i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  15 460,00 zł

(słownie złotych : piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt)

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu do działki 304 o pow.0,0700 ha zostanie doliczony podatek VAT 23 %.

Wadium w pieniądzu w kwocie 1546 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice, gdzie wpłynąć ma do dnia 07.11.2011 r. włącznie.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2011 r.(poniedziałek) o godz. 10oo

w Urzędzie Gminy Brody, sala nr 102 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu opisanego wyżej jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

- oryginału dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla danego podmiotu i dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot,

- odpowiedniego pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną   lub   prawną z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

- oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu,

- w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach) powinni przedłożyć Komisji Przetargowej promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez Cudzoziemców. Cudzoziemiec, który nie posiadał promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zgodę MSWiA na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu   jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody,   w prasie lokalnej oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip.brody.info.pl.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Referat Geodezji,
Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Brody - pokój nr 209, 210 tel. (041) 271- 13 – 30 wew. 220 lub 210.

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 06 października 2011 14:08
Poprawiony: czwartek, 06 października 2011 14:12