Wójt Gminy Brody ogłasza przetargi, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody. PDF Drukuj Email

G.6840.1.2. 2011

 

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Brody ogłasza przetargi, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody:

1. Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody, przy ul. Leszczynowej, gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1307/1 o powierzchni ogólnej 0,0104 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KI1H/000 9126/5, dla właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obejmującym część gminy Brody zatwierdzonym uchwałą Nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009 ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 54, poz. 381 z dnia 12.02.2010r powyższa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Warunki przetargowe są spełnione przez ograniczoną liczbę osób właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich z uwagi na brak możliwości zagospodarowania działki jako samodzielnej.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (II piętro) w dniu 08.08.2011r.

Pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej odbył się w dniu 28.04.2011 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości 4065,00 zł

(słownie złotych: cztery tysiące sześćdziesiąt pięć )

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23 % .

Wadium w pieniądzu w kwocie 407,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice, gdzie wpłynąć ma do dnia 5.08.2011 r. włącznie.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2011 r.(czwartek) o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Brody, sala nr 102.

2. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 303, 304, 305,  306, 307 o pow. ogólnej 0,5500 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KI1H/00039042/1, położonej w Stawie Kunowskim przy ul. Długiej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi o nawierzchni bitumicznej, wodociągu, energii elektrycznej i gazu.

Dla przedmiotowego terenu brak jest Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody teren oznaczony jest jako strefa zieleni naturalnej.

Przy nabywaniu opisanej wyżej nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz. 592)- na postawie których Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa może korzystać z prawa pierwokupu.

Dla działki nr 304 decyzją PB.7331/55/10 z dnia 04.01.2011r. ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 900zł

(słownie złotych :szesnaście tysięcy dziewięćset)

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu do działki 304 o pow.0,0700 ha zostanie doliczony podatek VAT 23 %.

Wadium w pieniądzu w kwocie 1690,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice, gdzie wpłynąć ma do dnia 05.08.2011 r. włącznie.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.08. 2011 r.(czwartek) o godz. 1015

w Urzędzie Gminy Brody, sala nr 102 .

Warunkiem przystąpienia do przetargów opisanych wyżej jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

  • oryginału dowodu wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
  • w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla danego podmiotu i dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot,
  • odpowiedniego pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną z poświadczeniem własnoręczności podpisu,
  • oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu,
  • w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach) powinni przedłożyć Komisji Przetargowej promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez Cudzoziemców. Cudzoziemiec, który nie posiadał promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zgodę MSWiA na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, w prasie lokalnej oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip.brody.info.pl.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Referat Geodezji,
Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Brody - pokój nr 209, 210 tel. (041) 271- 13 – 30 wew. 220 lub 210.

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 04 lipca 2011 08:47
Poprawiony: poniedziałek, 04 lipca 2011 09:08