Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Bankowa obsługa budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy.. PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bankowa obsługa budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy

w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.
Numer ogłoszenia: 118864 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2015 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji, w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2015 roku, przy czym liczba jednostek gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. 2. Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy obejmuje: 2.1. Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, w tym: 2.1.1 możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 2.1.2 możliwość otwierania dodatkowych rachunków walutowych, 2.1.3 likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek, 2.1.4 potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 2.1.5 telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku, 2.1.6 zakładanie depozytów, 2.1.7 oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M i współczynnika określonego w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M). 2.1.8 Wydawanie promesy kredytowej lub listu intencyjnego na wniosek Urzędu Gminy w Brodach. 2.1.9 Dyspozycje przelewu SORBNET i sporadycznie dewizowe (forma zapłaty dotychczas nie zastosowana przez Zamawiającego). 2.2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: 2.2.1 Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, 2.2.2 Możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, za pomocą czeków elektronicznych. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej za pomocą czeków papierowych. 2.2.3 Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilony, 2.3. Realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: 2.3.1 Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, 2.3.2 Przelewy w formie elektronicznej powinny być realizowane w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewy złożone w formie papierowej do godz. 1500 powinny być realizowane w tym samym dniu. 2.4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, Urząd Gminy, jednostki organizacyjne), w tym: 2.4.1. Zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, w tym systemu zarządzania depozytami obcymi (kaucje, wadia, zabezpieczenia umów). 2.4.2. Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin. 2.4.3. Przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb, 2.5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: 2.5.1 Dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, 2.5.2 Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, 2.5.3 Możliwość dokonywania przelewów bankowych, 2.5.4 Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, 2.5.5 Pełną informację o dacie i godzinie operacji, 2.5.6 Możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych, 2.5.7 Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, 2.5.8 Nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji, 2.5.9 Umożliwienie użytkownikowi autoryzowania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznego klucza. 2.6. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji elektronicznej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni, w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty. 2.7. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. 2.8. Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy. 2.9 Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych Gminy i Urzędu Gminy na rachunek budżetu Gminy, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie. 2.10 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu OVERNIGHT), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. 2.11 Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych jednomiesięcznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M). 2.12.Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: 2.12.1 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 2.12.2 Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, 2.12.3 Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, 2.12.4 Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, 2.12.5 Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, 2.12.6 Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, 2.12.7 Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej (+) lub pomniejszonej (-) o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. 2.12.8 Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. 2.12.9 Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego. 2.12.10 W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. Zamówienie nie obejmuje wypłat świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach ( tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych i celowych). Na powyższą usługę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach związany jest umową do dnia 31.12.2011r. 3 Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Gminą Brody na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Gminy w Brodach, jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczególnych np. umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W przypadku wystąpienia umów szczególnych ich ilość będzie uzgadniana z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. 4 Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 5 Zastrzega się, aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną zawarte w umowach podpisanych z Wykonawcą. 6 Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku lub oddziału banku zagranicznego w kraju; w przypadku banku państwowego należy dołączyć informację zawierającą rocznik i numer Dziennika Ustaw oraz pozycję właściwego rozporządzenia Rady Ministrów Ocena spełnienia warunku na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Prowadzą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Ocena spełnienia warunku na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. W dniu rozpoczęcia świadczenia usług dysponować będą na terenie miasta Starachowice siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku. Potwierdzeniem spełniania tego warunku ma być oświadczenie Wykonawcy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Potwierdzeniem spełniania tego warunku ma być oświadczenie Wykonawcy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Potwierdzeniem spełniania tego warunku ma być oświadczenie Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku lub oddziału banku zagranicznego w kraju; w przypadku banku państwowego należy dołączyć informację zawierającą rocznik i numer Dziennika Ustaw oraz pozycję właściwego rozporządzenia Rady Ministrów, statut banku (dotyczy banku w formie spółki akcyjnej) lub regulamin oddziału (dotyczy oddziału banku zagranicznego w kraju); w przypadku banku państwowego należy dołączyć informację zawierającą rocznik i numer Dziennika Ustaw oraz pozycję właściwego rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa, uchwałę rady nadzorczej zawierającej w swej treści skład osobowy zarządu banku wraz ze zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w odpowiednich przepisach Prawa bankowego lub aktualny pełny odpis z KRS, przy czym pełny odpis z KRS ma być wystawiony przez właściwy organ rejestrowy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie, - 10
 • 3 - oprocentowanie lokat automatycznych (typu OVERNIGHT) - 12
 • 4 - oprocentowanie lokat terminowych jednomiesięcznych - 13
 • 5 - oprocentowanie kredytu krótkoterminowego - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

http://bip.brody.info.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok.102.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wykaz.pdf)wykaz.pdfWykaz jednostek145 Kb18.05.2011 14:22
Pobierz ten plik (wykaz.xls)wykaz.xlsWykaz jednostek (plik xml)22 Kb18.05.2011 15:12
Pobierz ten plik (Rb - 27 S.pdf)Rb - 27 S.pdfKserokopia sprawozdania Rb-27S694 Kb18.05.2011 14:23
Pobierz ten plik (Rb -28S.pdf)Rb -28S.pdfKserokopia sprawozdania Rb-28S1070 Kb18.05.2011 14:24
Pobierz ten plik (Rb NDS.pdf)Rb NDS.pdfKserokopia sprawozdań Rb-NDS184 Kb18.05.2011 14:25
Pobierz ten plik (Rb- Z.pdf)Rb- Z.pdfKserokopia sprawozdania Rb-Z296 Kb18.05.2011 14:26
Pobierz ten plik (RB-27S-2010.pdf)RB-27S-2010.pdfKserokopia sprawozdania Rb-27S za rok 2010 rok.768 Kb18.05.2011 14:40
Pobierz ten plik (Rb-28S-2010.pdf)Rb-28S-2010.pdfKserokopia sprawozdania Rb-28S za 2010.1141 Kb18.05.2011 14:41
Pobierz ten plik (RB NDS-2010.pdf)RB NDS-2010.pdfKserokopia sprawozdań Rb-NDS za 2010186 Kb18.05.2011 14:42
Pobierz ten plik (RB- Z-2010.pdf)RB- Z-2010.pdf Kserokopia sprawozdania Rb-Z za rok 2010.297 Kb18.05.2011 14:49
Pobierz ten plik (u-25-2011.pdf)u-25-2011.pdfUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.159 Kb18.05.2011 15:07
Pobierz ten plik (Budzet_2011.pdf)Budzet_2011.pdfUchwała Rady Gminy w Brodach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011r.1297 Kb18.05.2011 15:08
Pobierz ten plik (u_3_15_2011.pdf)u_3_15_2011.pdfWieloletnia prognoza finansowa Gminy Brody na lata 2011-2014 wraz z prognoza kwoty długu na te lata.369 Kb18.05.2011 15:08
Pobierz ten plik (u_225_2010.pdf)u_225_2010.pdfUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2011.100 Kb18.05.2011 15:09
Pobierz ten plik (u_224_2010.pdf)u_224_2010.pdfUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 Gminy Brody.73 Kb18.05.2011 15:10
Pobierz ten plik (u_2_2011.pdf)u_2_2011.pdfUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brody na 2011 rok.46 Kb18.05.2011 15:10
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia257 Kb18.05.2011 15:11
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik doc)155 Kb18.05.2011 15:12
Pobierz ten plik (analizy.xls)analizy.xlsAnalizy danych o operacjach bankowych (plik xls)32 Kb18.05.2011 15:12
Pobierz ten plik (Analizy.pdf)Analizy.pdfAnalizy danych o operacjach bankowych.127 Kb18.05.2011 15:12
Pobierz ten plik (Ogłoszenie o zmianie terminu.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie o zmianie ogłoszenia155 Kb25.05.2011 10:58
Pobierz ten plik (wyjasnienia.pdf)wyjasnienia.pdfWyjaśnienia do SIWZ179 Kb31.05.2011 09:50
Pobierz ten plik (wyjasnienia2.pdf)wyjasnienia2.pdfWyjaśnienia nr. 2 do SIWZ1468 Kb01.06.2011 09:43
Pobierz ten plik (informacja-o-wyborze.pdf)informacja-o-wyborze.pdfInformacja o wyborze oferty322 Kb08.06.2011 09:48

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 18 maja 2011 14:05
Poprawiony: środa, 25 maja 2011 11:00