Ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody. PDF Drukuj Email

O G Ł O S Z E N I E 


Wójt Gminy Brody ogłasza przetargi, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody:

1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli  nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody, przy ul. Leszczynowej, gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1307/1 o powierzchni ogólnej 0,0104 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KI1H/000 9126/5.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej oraz do energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

W  Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obejmującym część gminy Brody  zatwierdzonym  uchwałą Nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009 ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 54, poz. 381 z dnia 12.02.2010r powyższa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej.

W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  5.115,00 zł

(słownie złotych:  pięć tysięcy sto piętnaście  )


Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23 % ..

Wadium w pieniądzu w kwocie 512,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice, gdzie wpłynąć ma do dnia 22.04.2011 r. włącznie.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2011 r.(czwartek)  o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Brody, sala  nr 102 .


2. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako działki nr: 303, 304,  305, 306, 307 o pow.  0,5500 ha, uwidocznionej  w księdze wieczystej KI1H/00039042/1,  położonej  w  Stawie Kunowskim przy ul. Długiej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi o nawierzchni bitumicznej, wodociągu, energii elektrycznej i gazu.

Dla przedmiotowego terenu brak jest Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody teren oznaczony jest jako strefa zieleni  naturalnej.

Dla działki nr 304 decyzją PB.7330/55/10 z dnia 04.01.2011r.  ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przy  nabywaniu opisanej wyżej nieruchomości będą  miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz. 592)- na postawie których Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa może korzystać z prawa pierwokupu.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  12.515,00  zł

(słownie złotych :dwanaście tysięcy pięćset piętnaście)

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest ceną netto. Do ceny osiągniętej w przetargu do działki 304 zostanie doliczony podatek VAT 23 %.


Wadium w pieniądzu w kwocie  1252,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody  numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice, gdzie wpłynąć ma do dnia 22.04.2011r.włącznie.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2011 r.(czwartek)  o godz. 1015

w Urzędzie Gminy Brody, sala  nr 102 .


Warunkiem przystąpienia do przetargów opisanych wyżej jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

-  oryginału dowodu wpłaty wadium,

-  w przypadku osób fizycznych - dowodu  tożsamości,

-  w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru  Sądowego właściwego dla danego podmiotu i dowodu  tożsamości osoby  reprezentującej dany podmiot,

- odpowiedniego pełnomocnictwa jeśli  uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną   lub   prawną  z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

- oświadczenia, że uczestnik przetargu  zapoznał się z przedmiotem  przetargu,

- w przypadku  nabywania nieruchomości  na współwłasność lub na współmałżonków      wadium  powinno   być   wpłacone    przez  współwłaścicieli,  lub przez współmałżonków      i   w  przetargu  powinni  uczestniczyć współmałżonkowie  lub współwłaściciele.

Cudzoziemcy (w  rozumieniu ustawy z dnia  13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach) powinni przedłożyć Komisji Przetargowej promesę  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzyskać zgodę na nabycie nieruchomości stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez Cudzoziemców. Cudzoziemiec, który nie posiadał  promesy  w  dniu przetargu musi przedłożyć  sprzedającemu  zgodę MSWiA  na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu  przetargu   jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym  przelewem  na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Wadium wniesione w pieniądzu  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny nabycia nieruchomości.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu  należności  na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat  sądowych  ponosi  nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i w terminie podanym  nabywcy w zawiadomieniu  i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od  jej zawarcia, a wpłacone wadium  nie podlega  wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody,   w prasie lokalnej oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip.brody.info.pl.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Referat Geodezji,
Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Brody - pokój nr  209,  210  tel. (041) 271- 13 – 30  wew. 220    lub  210.

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej PrzygodaWpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 24 marca 2011 12:39
Poprawiony: czwartek, 24 marca 2011 13:16