Ogłoszenie dotyczące przetargu na najem lokalu użtkowego w Brodach ul. Starachowicka 9. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Brody

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Brodach,

ul. Starachowicka 9.

 

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 49 m2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Teren usług publicznych i centrotwórczych. Teren oznaczony symbolem: UPC. Dotychczasowe przeznaczenie: administracja

Przeznaczenie po przetargu: działalność administracyjno-biurową; nieuciążliwa dla otoczenia; zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych

 

Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, w tym zgłoszenie ewentualnej zmiany sposobu użytkowania, przeprowadzi najemca we własnym zakresie i na swój koszt. Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.

Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.

 

Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT Wadium: 540,- zł

Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 0,50 zł lub wielokrotność.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 07.04.2011 r. o godz. 10.00.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi

wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 05.04.2011 r.

Nr konta: 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448

ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Starachowicach .

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej: 1/ oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;

21 w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą; 3/ w przypadku wspólników spółki cywilnej dokumenty jak w pkt 2 każdego wspólnika i ewentualnie stosownych pełnomocnictw;

4/ w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot oraz ewentualnych pełnomocnictw.

 

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie, a aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji winna być potwierdzona we właściwym Urzędzie, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przetargiem.

Pełnomocnictwa winny być udzielone w formie aktu notarialnego. Dodatkowe informacje:

1/ Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Brody Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych, z którym należy się zapoznać.


Regulamin przetargów został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce /Zarządzenia Wójta 2011 rok/ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Stanisława Staszica 3 w Brodach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się wyłącznie do Referatu Organizacyjnego (pok. nr 201, tel. 412711231 wew. 215).

2/ Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Referacie Organizacyjnym.

3/ Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym.

4/ Osoba, która wygrała przetarg, musi podpisać umowę i przejąć lokal protokołem zdawczo-odbiorczym od Referatu Organizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.

5/ W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu w terminie jak w pkt 4, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.

6/ Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 24 marca 2011 10:39
Poprawiony: czwartek, 24 marca 2011 10:45