Wójt Gminy w Brodach ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego marki fiat 126 ELX. PDF Drukuj Email

Ogłoszenie

Wójt Gminy w Brodach ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego.

 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki fiat 126 ELX MALUCH.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
1. rok produkcji  - 1998,
2. data  ważności badań technicznych – 18 listopad 2010r.,
4. numer rejestracyjny – KJS 6257
5. pojemność silnika  - 650 cm,

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaż 400,00 złotych ( słownie: czterysta złotych).
Przedmiot sprzedaży  jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń.

Określenie przetargu:
1. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 15 kwietnia  2011 r. o godz. 1015 w Sali  nr 102 Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3; 27 – 230 Brody.

2. Minimalne postąpienie w wysokości 1 % ceny wywoławczej.

3. Samochód można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem
271 – 12 - 05, od godz.8.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3


4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium wysokości 10 % wartości przedmiotu sprzedaży  z zaznaczeniem na jaki cel. Wadium  należy wpłacić w pieniądzu na konto : ING Bank Śląski oddział Starachowice Nr konta: 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463

w terminie do dnia 12 kwietnia 2011r.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy w Brodach.


5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.


6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.


7. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.


8. Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży  pomniejszonej o wpłaconą kwotę wadium upływa nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy.


9. Wszelkich informacji o samochodzie osobowym  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 14 marca 2011 10:02
Poprawiony: poniedziałek, 14 marca 2011 10:07