Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

GMINA BRODY

27 - 230 Brody, ul. ST. Staszica 3 tel. (0-41) 271 12 05, fax. (0-41) 271 12 31
ogłasza przetarg nieograniczony,
o wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , na:

 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
Numer ogłoszenia BZP: 40965 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków (granice planu objętego planem określono na załączniku graficznym, powierzchnia terenu, którego dotyczy opracowanie planu ok. 325 ha, Skala opracowania 1:2000) na terenie gminy Brody zgodnie z uchwałą nr X/59/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu oraz niżej wymienionych zmian jednostkowych: 1. Sporządzenie zmiany nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia działek o nr ewidencyjnym 191 i 1227 położonych w Brodach (powierzchnia 0,2000 ha) Przystąpienie do opracowania na podstawie uchwały Nr X/60/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. 2. Sporządzenie zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia działki o nr ewidencyjnym 101/9 położonej w Krynkach (powierzchnia 0,1834 ha) Przystąpienie do opracowania na podstawie uchwały Nr X/61/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. 3. Sporządzenie zmiany nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia działki o nr ewidencyjnym 91/2 położonej w Rudzie (powierzchnia 0,4417ha) Przystąpienie do opracowania na podstawie uchwały Nr X/62/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. 4. Sporządzenie zmiany nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia działki o nr ewidencyjnym 134/1 położonej w Brodach (powierzchnia 0,0900 ha) Przystąpienie do opracowania na podstawie uchwały Nr X/63/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. 5. Sporządzenie zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia działki o nr ewidencyjnym 620 położonej w Brodach (powierzchnia 0,4800 ha) Przystąpienie do opracowania na podstawie uchwały Nr X/64/2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. Powierzchnia terenu, którego dotyczy opracowanie planu oraz 5 zmian jednostkowych wynosi 325,9892 ha (w zaokrągleniu 326 ha). Wspólny Słownik Zamówień (CPV): KOD CPV 74251000-3. Usługi planowania przestrzennego. Zakres ustaleń planu winien obejmować ustalenia wymagane przepisami prawa - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym i w zależności od potrzeb zgodnie z art. 15 ust. 3 powołanej ustawy. Projekt planu i zmian jednostkowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póź. zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Projekt planu i zmian jednostkowych winien uwzględniać aktualny oraz prawny stan wiedzy, służyć celowi, dla którego zostanie wykonany, uzyskać pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, uzyskać uzgodnienia i pozytywne opinie organów uzgadniających i opiniujących i po wykonaniu całej procedury sporządzania planu przedłożyć do uchwalenia. Zamówienie obejmuje: zebranie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu planu i zmian jednostkowych, w tym map, sporządzenie tekstu i rysunku planu i zmian jednostkowychw skali 1:2000 zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ustalonym w art. 15 powołanej ustawy i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką planu ( Dz. U nr 164 poz. 1587) podstawowego opracowania ekofizjograficznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U z 2002 r. Nr 155 poz. 1298) uwzględniającego ustalenia zawarte w ekofizjografii opracowanej przy zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. opracowanie prognozy skutków oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z póź. zmianami) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków jakim powinny odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U Nr 197 poz. 1667) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, uwzględniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uczestnictwo w przygotowaniu projektów ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień oraz uczestnictwo w pracach Komisji Rady Gminy i sesjach Rady Gminy poświęconych projektowi planu, w publicznej dyskusji podczas wyłożenia planu do publicznego wglądu jak też prezentacja projektu planu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, analiza wniesionych uwag do projektu planu i przedłożenie Wójtowi Gminy propozycji sposobu ich rozpatrzenia, przygotowanie projektu planu do uchwalenia w formie uchwały wraz z uzasadnieniem, załącznikami składającymi się z rysunku planu i rozstrzygnięć Rady Gminy, wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ewentualną listą nieuwzględnionych przez Wójta Gminy uwag zgłoszonych do projektu planu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: w postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3. Posiadają doświadczenia zawodowego w zakresie prac planistycznych polegającego na wykonaniu przez wykonawcę nie mniej niż dwóch miejscowych planów lub zmian oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, uchwalonych przez radę gminy, w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Sporządzenie studium ( lub zmiany studium) dla obszaru całej gminy będzie traktowane dla potrzeb niniejszego postępowania, jako dwie zmiany studium. Dla ww. opracowań należy określić: - krótki opis przedmiotu zmiany studium, w tym określenie głównych funkcji terenów objętych zmianą studium, - daty: wykonania i uchwalenia przez radę gminy, - wartość przedmiotu zamówienia oraz odbiorcę, - dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Za zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uznaje zmianę studium sporządzoną dla obszaru o powierzchni nie mniejszej niż 50 ha.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują nie mniej niż dwoma osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia i odpowiednie przygotowanie zawodowe, wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), w tym co najmniej: - dwoma członkami izby urbanistów, lub - jednym członkiem izby urbanistów i jednym członkiem izby architektów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany zawartej umowy pod następującymi warunkami. Zmiana nie może dotyczyć wysokości wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia Zmiany mogą dotyczyć I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; II. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami; Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Zmiana obowiązującej stawki VAT; Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Zmiana danych teleadresowych, Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.brody.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody pok. 103.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (specyfikacja_2010.pdf)specyfikacja_2010.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA633 Kb04.02.2011 14:26
Pobierz ten plik (odpowiedzi2.pdf)odpowiedzi2.pdfOdpowiedź na pytanie.391 Kb11.02.2011 14:01
Pobierz ten plik (odpowiedz.pdf)odpowiedz.pdfOdpowiedź na pytanie 2.377 Kb15.02.2011 12:17
Pobierz ten plik (informacja o wyborze strona.pdf)Informacja o wyborze oferty 182 Kb04.03.2011 14:04

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 04 lutego 2011 14:19
Poprawiony: piątek, 04 marca 2011 14:04