Ogłoszenie dotyczące pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego marki: ŻUK. PDF Drukuj Email

Ogłoszenie


Wójt Gminy w Brodach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego.

 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki ZUK A075D.


Dane identyfikacyjne pojazdu:

 


1. rok produkcji  - 1993,
2. data  ważności badań technicznych – 19 luty 2011r.
3. stan licznika – 179 416 km,
4. numer rejestracyjny – KEJ 7885
5. pojemność silnika  - 2417 cm,
8. liczba miejsc - 8

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaż 1 500,00 złotych ( słownie: tysiąc pięćset).
Przedmiot sprzedaży  jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów, ograniczeń.

 

Określenie przetargu:


1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 14 lutego  2011 r. o godz. 1000 w Sali  nr 102 Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3; 27 – 230 Brody.

 

2. Minimalne postąpienie w wysokości 1 % ceny wywoławczej.

 

3. Samochód można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem
271 – 12 - 05, od godz.8.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium wysokości 10 % wartości przedmiotu sprzedaży  z zaznaczeniem na jaki cel. Wadium  należy wpłacić w pieniądzu na konto : ING Bank Śląski oddział Starachowice Nr konta: 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 w terminie do dnia 11  lutego 2011r. 

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy w Brodach.


5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.


6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.


7. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.


8. Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży  pomniejszonej o wpłaconą kwotę wadium upływa nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy.


9. Wszelkich informacji o samochodzie osobowym  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 12 stycznia 2011 11:31
Poprawiony: środa, 12 stycznia 2011 11:38