Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja IV (2013-04-25)
 • Uchwała Nr XXXI/187/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXI/188/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
 • Uchwała Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Brody.
 • Uchwała Nr XXXI/190/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
 • Uchwała Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2012 rok.
 • Uchwała Nr XXXI/192/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2012 rok.
 • Uchwała Nr XXXI/193/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r.
 • Uchwała Nr XXXI/194/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro -rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz z budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 • Uchwała Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 • Uchwała Nr XXXI/196/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr XXXI/198/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2012r.
 • Uchwała Nr XXXI/199/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy w Brodach.
 • Uchwała Nr XXXI/200/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/ 163 /2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2016.Szczegóły

Wielkość 5.7 MB
Pobrany 400
Dodany 2013-05-28
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2013-06-13

Pobierz