Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych
w 2017 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr za-da-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2017 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Nazwa Oferenta

Termin reali-zacji zada-nia:

Wspie-ranie i upow-szech-
nianie kultury fizycznej

 

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach – sezon jesienny.

45 000 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9
27-230 Brody

 

 

 

 

 

 

Od dnia podpi-sania umowy do 17 grudnia 2017r.

2

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki - II etap.

3 000 zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27,
27-230 Brody

3

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego – II etap.

4 000 zł

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach ul. Warszawska 34a/31;
25-312 Kielce

Przeciw-działanie uzależnie-niom i patologiom społecznym

4

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

18 000 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne – „Rodzina” ul. St. Staszica 3,
27-230 Brody

SUMA:

70 000 zł

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody. rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, zaktualizowanego kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie). Na otwarty konkurs nadesłano cztery oferty od czterech stowarzyszeń. Wnioski analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie zarządzenia nr 95/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2017r. W ocenie komisji, wszystkie oferty spełniły merytoryczne i formalne warunki konkursu.

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs1.docx 10 Kb06.02.2018 11:52
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc)Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc 40 Kb06.02.2018 11:53
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc)Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc 101 Kb06.02.2018 11:53
Pobierz ten plik (zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx)zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx 12 Kb06.02.2018 11:54

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lipca 2017 11:51