Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2018 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przyznane zostały następujące dotacje:

 

Rodzaj zadania do realizacji w 2018 roku
(z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert)

Nazwa zadania do realizacji w 2018 roku (z oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta:

Termin realizacji zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

Trenując i grając w piłkę nożną rozwijamy swoją sprawność i umysł

50 000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna Brody” ul. Radomska 34; 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r.

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

Zawody i treningi piłkarskie

3 181,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 17.12.2018r.

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

Treningi i wyjazdy zawodników LKB „Rudnik”, organizacja biegów i wyjazdów

15 000,00 zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27,
27-230 Brody

19.02.2018 – 17.12.2018

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego.

Wędkarstwo rzutowe – udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego

2 000,00 zł

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach ul. Warszawska 34a/31;
25-312 Kielce

01.03.2018 – 17.12.2018

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej.

Wydawanie produktów żywnościowych osobom w trudnej sytuacji życiowej

2 000,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne – „Rodzina” ul. St. Staszica 3,
27-230 Brody

15.02.2018 – 17.12.2018

Suma:

72 181,00 zł

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody. rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Zawarcie umowy
na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy oraz zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, zaktualizowanego kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż określona w ofercie).

Na konkurs nadesłano sześć ofert od sześciu organizacji pozarządowych. Dokumenty te analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie zarządzenia nr 3/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03.01.2018r. Na zadanie nr 6 „Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowejzłożono dwie oferty. Jedna z tych ofert, przesłana przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności zawierała błędy formalne i została odrzucona z tego powodu. Pozostałe oferty spełniały merytoryczne i formalne warunki konkursu. Komisja rozpatrzyła te wnioski pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący, oceniła przedstawione plany działań, kalkulacje kosztów realizacji zadania oraz uwzględniła wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Po przeprowadzonej analizie ofert, komisja konkursowa przedstawiła opinię co do wysokości środków na poszczególne zadania. Wójt Gminy Brody zaakceptował tę propozycję i przyznał dotacje
jak w powyższej tabeli.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oswiadczenie-krs 10 Kb05.02.2018 14:28
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc)Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc 40 Kb05.02.2018 14:28
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc)Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc 101 Kb05.02.2018 14:28
Pobierz ten plik (zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx)zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx 12 Kb05.02.2018 14:29

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: poniedziałek, 05 lutego 2018 13:54
Poprawiony: poniedziałek, 05 lutego 2018 14:35