WYKAZ: PB.6845.2.2018

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

Lp.

Nr działki

Pow.

w ha

Opis nieruchomości

położenie

 

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wysokość

rocznego czynszu dzierżawnego

w zł i termin

wnoszenia

opłat

Nr księgi

wieczystej

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

 

902

923/1

 

0,5100

0,5100

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Krynkach

przy ul. Polnej (łąki)

składająca się
z działek
nr 902 i 923/1

o łącznej powierzchni 1,0200 ha.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody
z dnia 27.11.2009 r.

nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem ZN – tereny zieleni naturalnej.

 

199,00 zł.

(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

Czynsz zwolniony
z podatku VAT

 

Czynsz roczny płatny
w terminie do 15 czerwca każdego roku.

 

KI1H/00003341/6

KI1H/00011985/1

 

Dzierżawa gruntu na cele rolnicze

 

UWAGA:

  1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
  2. Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.
  3. Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.
  4. Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 29.01.2018 r do dnia 20.02.2018 r, a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl. i www.bip.brody.info.pl.
Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.


WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 29 stycznia 2018 10:37