Obwieszcznie Wójta Gminy Brody z dnia 18.01.2018 r.

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

WÓJT GMINY BRODY

zawiadamia

że, na wniosek na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieślę przedstawiciela Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz Jan Cieśla, ul. Jaskółcza 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna, został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn 40 wraz z przyłączami gazu PE dn 25 w miejscowości Lipie na dz. o nr ew. 221, 265/4, 265/7 gmina Brody.

Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 18 stycznia 2018 15:12