WYKAZ: PB.6845.1.2018

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

Lp.

 

Nr działki

 

Pow.

w ha

 

Opis nieruchomości

położenie

 

Przeznaczenie w planie miejscowym

 

Wysokość

rocznego czynszu dzierżawnego

w zł                 i termin

wnoszenia

opłat

 

Numer

księgi wieczystej

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1

1020/2

0,1063

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną własność, położona
w Brodach przy
ul. Piaskowej 24

 

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody Zatwierdzonym uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody
z dnia 27.11.2009 r.

powyższa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej
i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

523,00 zł

Brutto

(słownie: pięćset dwadzieścia trzy 00/100)

 

Czynsz roczny płatny w II ratach
w terminie
do 30.06 i 15.12 każdego roku
.

 

Części składowe czynszu:

- za grunty przeznaczone pod zabudowę

425,20 zł + 23%VAT=
523,00 zł

Księga wieczysta

KI1H/00008309/5

 

 

UWAGI:

1.      Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

2.      Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Staszica 3 sekretariat, pokój nr 103.

3.      Okres zawarcia umowy dzierżawy – 2 lata.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 15.01.2018 r. do dnia 06.02.2018 r. a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl i www.bip.info.pl.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 15 stycznia 2018 10:58