I otwarty konkurs ofert - ogłoszenie

Wójt Gminy Brody ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Rozdział I: Cele i rodzaj zadań


§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.).

 

§ 2.
Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

Sfera pożytku publicz-
nego:

Nr zada-

nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2018 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Termin realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju w
poprzednim roku:

Wspiera-
nie i upow-
szech-nianie kultury fizycznej

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

50 000 zł

 

 

 

 

Od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2018 roku.

Stow. „Kamienna” Brody 95000 zł.

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

10 000 zł

Stow. „Czarni Ruda”: 4300 zł; Stow. Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „Stykovia”: 2300zł; Stow. „Barchan Krynki”: 3400 zł

3

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

15 000 zł

Stow. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Rudniku – 18 000 zł.

4

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego.

2 000 zł

Polski Związek Wędkarski O/Kielce – 6000 zł

5

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie piłki siatkowej.

1 000 zł

Stow. „Barchan” Krynki - 1000 zł.

Pomoc spo-
łeczna

6

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej.

2 000 zł

Stow. Profilaktyczno - Społ. „Rodzina” Brody – 2000 zł

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej „Nasze Świętokrzyskie”: - 1000 zł

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje:

80 000 zł

 

§ 3.
Na realizację zleconego zadania publicznego Gminy Brody w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem: 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Rozdział II: Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy.


§ 4.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817
z późn. zm.).

 

§ 5.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 26 stycznia 2018r. – do godziny 15:15.
oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3 (decyduje data wpływu).
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Zadania w ofercie powinny być zgodne z: rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2018 roku (Uchwała Rady Gminy w Brodach nr XII/89/2017 z dnia 24 listopada 2017r.);
Potrzebne dokumenty pobrać można w urzędzie oraz na stronie: www.bip.brody.info.pl .
2. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
3. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4. Na konkurs mogą być składane oferty zarówno na wspieranie jak i na powierzanie realizacji zadań publicznych w rozumieniu zapisów art. 11 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
5. Oferent przystępujący do konkursu nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty.

 

§ 6.
Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 

§ 7.
Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.).

Rozdział III: Kryteria i tryb wyboru ofert.


§ 8.
Ocena formalna
1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy.
Analizowane będzie czy oferta jest kompletna i czy została złożona na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty należy wypełniać pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowo. Do oferty powinny być dołączone załączniki (dokumenty z punktów a, b są obowiązkowe):
a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;
d) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
e) ewentualne referencje.
W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na różne zadania, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do której oferty dołączone są wymagane dokumenty.

2. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią
oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Nie spełnienie tego
wymogu spowoduje uznanie oferty za nieważną i niekompletną.
3. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia.

 

§ 9.
Ocena merytoryczna.
1. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Komisja konkursowa przydziela każdej ofercie punkty na podstawie poniższych kryteriów:
a) celowość projektu opisanego w ofercie: 0-4 pkt.,
b) analiza kosztów realizacji projektu : 0-4 pkt.;
c) zakładany rezultat projektu: 0-4pkt.;
d) zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;
e) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;
f) procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.
Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów. Istnieje możliwość przyznania dla dotacji dla więcej niż jednego oferenta w ramach jednego zadania.

 

§ 10.
1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia.
2. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
3. Do Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Rozdział IV: Warunki realizacji zadania publicznego.


§ 11.
Zarządzenie Wójta o udzieleniu dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300 z późn. zm.). Powyższy wzór umowy można pobrać w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl.

 

§ 12.
Zleceniobiorcy zobowiązani są do:
1. korekty kosztorysu projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana),
2. Podpisania lub przesłania pisma o odmowie podpisania umowy ze zleceniodawcą
(wraz z uzasadnieniem) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji.
3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych,
sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300 z późn. zm.). Powyższy wzór sprawozdania można pobrać w urzędzie gminy na stronie: www.bip.brody.info.pl

Rozdział V: Kontrola wykorzystania dotacji.

 

§ 13.
1. Gmina Brody zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania.
2. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4. Gmina Brody może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

§ 14.
1. Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy
b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem
kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji
z nią związanej.

 

§ 15.
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy dotowanym podmiotem a Gminą Brody.

 

Ogłoszenie stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 03.01.2018r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wzór oferta oko n.docx)wzór oferty 87 Kb04.01.2018 12:07
Pobierz ten plik (oswiadczenie-krs1.docx)oświadczenie - dane rejestrowe 10 Kb04.01.2018 12:07
Pobierz ten plik (Progr-wsp-op-ngo-2018.pdf)Program współpracy 412 Kb04.01.2018 12:08
Pobierz ten plik (wzór umowa oko n.docx)wzór umowy 69 Kb04.01.2018 12:08
Pobierz ten plik (wzór sprawozdanie oko n.docx)wzór sprawozdania 65 Kb04.01.2018 12:09
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.doc)Zaktualizowany_kosztorys_otwarty_konkur_ofert.docWypełnić w przypadku zmniejszenia dotacji po rozstrzygnięciu konkursu101 Kb04.01.2018 12:19
Pobierz ten plik (zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docx)zaktualizowany_opis_dzialan_otwarty_konkurs_ofert.docxWypełnić w przypadku zmniejszenia dotacji po rozstrzygnięciu konkursu12 Kb04.01.2018 12:21
Pobierz ten plik (Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.doc)Zaktualizowany_harmonogram_otwarty_konkurs_ofert.docWypełnić w przypadku zmniejszenia dotacji po rozstrzygnięciu konkursu40 Kb04.01.2018 12:21

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: czwartek, 04 stycznia 2018 12:01
Poprawiony: czwartek, 04 stycznia 2018 13:26