OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 04.12.2017 r

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia, że na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieślę przedstawiciela Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz Jan Cieśla, ul. Jaskółcza 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 04.12.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn 40 wraz z przyłączami gazu PE dn 25 w miejscowości Lipie na działkach o numerach ewidencyjnych 221, 265/4, 265/7 gmina Brody.

            W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 tel. 41 271-13-40.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 05 grudnia 2017 16:07