OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09.10.2017r

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna – Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna, pełnomocnik Pan Piotr Kłusek reprezentujący firmę ZISE ELEKTROBUD sp. j. Jan Pasternak i Marta Pasternak - ul. Kilińskiego 20d, 27-400 Ostrowiec Św., został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0.4 kV, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii niskiego napięcia 0.4kV wraz z przyłączami oraz linii oświetlenia ulicznego na działkach: 74, 235, 234/3, 236, 232/1, 233/1, 231/3, 230, 229, 228/4, 290, 287, 227/3, 225/2, 223, 222, 220, 218/3, 218/4, 218/5, 216, 217, 328, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 214, 212/2, 212/1, 211, 210/1, 329, 331/1, 326, 330, 336, 337, 338, 339, 318, 341/1, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 308, 307, 309, 306, 305, 304, 303, 293, 302, 352/2, 352/1 położonych w miejscowości Jabłonna gmina Brody. Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

           

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 10 października 2017 15:09