OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 09.10.2017r

 

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1073)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

że, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna - al. Marszałka Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kam., pełnomocnik: Pan Adrian Łakomy - ZISE ELEKTROBUD Sp. j. - J. Pasternak i M. Pasternak ul. Kilińskiego 20d 27-400 Ostrowiec Św. , został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4kV, budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, budowie linii kablowych niskiego napięcia nN 0.4kV, przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia nN 0.4kV w miejscowości Lubienia gmina Brody na działkach numerach ewidencyjnych: 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1064, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1062/4, 1062/5, 1062/6, 1062/7, 1062/8, 1062/9, 1062/10, 1062/11, 1062/12, 1062/13, 1062/14, 1062/15, 1062/16, 1062/17, 1062/18, 1062/19, 1062/20, 1062/21, 1062/22, 1062/23, 1062/24, 1062/25, 1062/26, 1062/27, 1062/28, 1062/29. Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 208 z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

           

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 10 października 2017 14:21