OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 03.10.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 97 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Wójt Gminy Brody

 

podejmuje postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0.4 kV, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii niskiego napięcia 0.4kV wraz z przyłączami oraz linii oświetlenia ulicznego na działkach: 74, 235, 234/3, 236, 232/1, 233/1, 231/3, 230, 229, 228/4, 290, 287, 227/3, 225/2, 223, 222, 220, 218/3, 218/4, 218/5, 216, 217, 328, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 214, 213, 212/2, 212/1, 211, 210/1, 329, 331/1, 326, 330, 336, 337, 338, 339, 318, 341/1, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 308, 307, 309, 306, 305, 304, 303, 293, 302, 352/2, 352/1 położonych w miejscowości Jabłonna gmina Brody.

 

Uzasadnienie

 

            Postanowieniem z dnia 22.06.2017 r. Wójt Gminy Brody zawiesił postępowanie administracyjne, PGE Dystrybucja S.A. Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna – Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51,
26-110 Skarżysko – Kamienna, pełnomocnik Pan
Piotr Kłusek reprezentujący firmę ZISE ELEKTROBUD sp. j. Jan Pasternak i Marta Pasternak - ul. Kilińskiego 20d, 27-400 Ostrowiec Św. Piotr Kłusek, polegające na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0.4 kV, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii niskiego napięcia 0.4kV wraz z przyłączami oraz linii oświetlenia ulicznego na działkach: 74, 235, 234/3, 236, 232/1, 233/1, 231/3, 230, 229, 228/4, 290, 287, 227/3, 225/2, 223, 222, 220, 218/3, 218/4, 218/5, 216, 217, 328, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 214, 213, 212/2, 212/1, 211, 210/1, 329, 331/1, 326, 330, 336, 337, 338, 339, 318, 341/1, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 308, 307, 309, 306, 305, 304, 303, 293, 302, 352/2, 352/1 położonych w miejscowości Jabłonna gmina Brody, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd powszechny zagadnienia wstępnego, jakim jest ustalenie praw do spadku po Pani Zdzisławie Krucińskiej, Panu Marianie Grudniewskim i Panu Arturze Truchlewskim..

            Pełnomocnik wnioskodawcy Pan Piotr Kłusek reprezentujący firmę ZISE ELEKTROBUD sp. j.
Jan Pasternak i Marta Pasternak - ul. Kilińskiego 20d, 27-400 Ostrowiec Św.,, w dniu 26.09.2017r. wystąpił z pismem w dniu 26.09.2017 r. w nawiązaniu do postanowienia z dnia 22.06.2017r. Wójta Gminy Brody wskazującym spadkobierców po nieżyjącym Panu Arturze Truchlewskim i Pani Zdzisławie Krucińskiej. Ponadto w ww. piśmie z dnia 26.09.2017 r. wystąpiono o zmianę zakresu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez wyłączenie działki nr ew. 213 działki położonej w miejscowości Jabłonna, gmina Brody.

 

            W związku z powyższym na podstawie wskazanych przepisów – postanawiam jak wyżej.

 

Pouczenie

 

            Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko
w odwołaniu do decyzji.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 03 października 2017 14:19
Poprawiony: wtorek, 03 października 2017 14:24