Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy: PB.6845.16.2017.

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

Lp.

Nr działki

Pow. w ha

Opis nieruchomości położenie

 

Przeznaczenie w planie miejscowym

 

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w zł i termin wnoszenia opłat

Nr księgi wieczystej Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

18

 

0,1700

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Rudniku przy
ul.Ostrowieckiej

 

Brak Planu Zagospodarowania przestrzennego.
W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, działka przeznaczona jest pod zabudowę intensywną i usługi nieuciążliwe

 

170,00 zł

 

Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT

 

Czynsz roczny płatny
w terminie do 15 grudnia każdego roku.

 

KI1H/00021831/0

 

Dzierżawa z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy

 

 

UWAGA:

 

1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Brody określającego wysokość stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

2. Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3,

3. Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.

4. Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 25.09.2017r. do dnia 16.10.2017r., a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl. i www.bip.brody.info.pl.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 25 września 2017 09:37
Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 09:43