Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy: PB.6845.17.2017

PB.6845.17.2017

WÓJT GMINY BRODY

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Lp.

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Opis nieruchomości położenie

 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym

 

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w zł                 i termin wnoszenia opłat

Nr księgi wieczystej Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

Część dz. nr 545/2

 

0,0254

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Brodach przy
ul. Szkolnej z przeznaczeniem pod działalność usługową

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody zatwierdzonym Uchwałą Nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r.; przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną i zabudowę zagrodową – teren oznaczony symbolem
27 MNe/RM

 

762,00 zł plus VAT 23% w wysokości 175,26 zł = 937,26 zł

 

Czynsz roczny płatny w dwóch ratach do 30.06 i do 15.12 każdego roku.

 

KI1H/00023550/0

 

 

 

 

UWAGA:

 

  1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Brody określającego wysokość stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

2. Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3,

3. Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.

  1. Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 11.09.2017 r do dnia 02.10.2017 r, a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl. i www.bip.brody.info.pl.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 15 września 2017 10:34
Poprawiony: piątek, 15 września 2017 10:39