Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy: PB.6845.18.2017

PB.6845.18.2017

 

WÓJT GMINY BRODY

 

na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

 

Lp.

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Opis nieruchomości położenie

 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym

 

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w zł                 i termin wnoszenia opłat

Nr księgi wieczystej Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

889

 

0,1300

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Krynkach w pobliżu
ul. Polnej

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27.11.2009r.; przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako tereny zieleni naturalnej - ZN

 

23,49 zł

 

Czynsz zwolniony
z podatku VAT

 

Czynsz roczny płatny
w terminie do 15 grudnia każdego roku.

 

KI1H/00011985/1

 

Dzierżawa z przeznaczeniem pod uprawy rolne

 

 

UWAGA:

 

1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

2. Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3.

3. Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.

4. Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 11.09.2017 r do dnia 02.10.2017 r, a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl i www.bip.brody.info.pl.

Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 13 września 2017 11:11
Poprawiony: środa, 13 września 2017 11:20