OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10.08.2017r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy napowietrznego oświetlenia ulicznego na działkach nr ew.: 916, 974, 975, 235, 284, 989, 988, 994, 997, 998/2, 999/2 w miejscowości Staw Kunowski i Rudnik na terenie Gminy Brody

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 10.08.2017 r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1078) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 10.08.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznego oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 916, 974, 975, 235, 284, 989, 988, 994, 997, 998/2, 999/2 w miejscowości Staw Kunowski i Rudnik na terenie Gminy Brody.

Postępowanie administracyjne dla w/w inwestycji zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez: Gminę Brody - ul. Staszica 3, 27-230 Brody, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Gąsior - ul. Jeżewskiego 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Od niniejszej decyzji służy stroną prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie do dnia 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 25 sierpnia 2017 11:23
Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017 11:34