PROTOKÓŁ NR 1/2017 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Brody nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne.

PROTOKÓŁ NR 1/2017

z dnia 07.08.2017 r.

w sprawie przejęcia na własność Gminy Brody nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne

sporządzony na podstawie art. 17 ust 3 i ust. 4 i art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnymi ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) w sprawie przejęcia na własność Gminy Brody nieruchomości gruntowych stanowiących drogi wewnętrzne:

- działka ewidencyjna nr 132/2 o powierzchni 0,1300 ha, położona w obrębie 0003 Brody, gmina Brody

- działka ewidencyjna nr 132/3 o powierzchni 0,0,5488 ha, położona w obrębie 0003 Brody, gmina Brody

- działka ewidencyjna nr 132/4 o powierzchni 0,1092 ha, położona w obrębie 0003 Brody, gmina Brody

- działka ewidencyjna nr 132/5 o powierzchni 0,0120 ha, położona w obrębie 0003 Brody, gmina Brody

 

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe stanowią drogi wewnętrzne o nieuregulowanym stanie prawnym, nie posiadają urządzonych ksiąg wieczystych ani innych dokumentów prawnych regulujących ich stan prawny.

W ewidencji gruntów i budynków dla gminy Brody, obręb 0003 Brody do w/w nieruchomości wpisany jest Skarb Państwa (bez tytułu własności) a jako użytkownik Gmina Brody.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody zatwierdzonym Uchwałą Nr X/81/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego nr 54, poz. 381 z 12 lutego 2010 r. działki ewidencyjne nr: 132/2 przeznaczona jest pod drogę istniejącą, lokalną/gminną, 132/3 – pod drogę istniejącą lokalną/gminną, częściowo pod zabudowę mieszkaniową, 132/4 – pod zabudowę mieszkaniową i zieleń urządzoną, 132/5 – pod drogę istniejącą, lokalną/gminną.

Do zadań własnych gminy należy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, między innymi gospodarka nieruchomościami.

Przejęcie przez Gminę Brody na własność przedmiotowych nieruchomości umożliwi prawidłowe gospodarowanie tymi drogami.

Odpis niniejszego protokołu podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3, pokój nr 209 na okres 30 dni tj.  od 07.08.017 r. do 06.09.2017 r. podlega także zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody a także na tablicach ogłoszeń w sołectwie Brody.

W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w w/w protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 08 sierpnia 2017 12:20
Poprawiony: wtorek, 08 sierpnia 2017 12:23