OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 22.06.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 100 § 1, art. 101 § 1 i § 3 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1; art. 50 ust. 1 i 4; art. 51 ust. 1 pkt 2; art. 52 ust.1; art. 53 ust. 4; art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1073)

 

p o s t a n a w i a m

  1. Zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna – Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarzysko – Kamienna, pełnomocnik: ZISE ELEKTROBUD sp. j. Jan Pasternak i Marta Pasternak - ul. Kilińskiego 20d, 27-400 Ostrowiec Św., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, linii kablowej średniego napięcia 15kV, linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przyłączami oraz linii oświetlenia ulicznego na działkach: 74, 235, 234/3, 236, 232/1, 233/1, 231/3, 230, 229, 228/4, 290, 287, 227/3, 225/2, 223, 222, 220, 218/3, 218/4, 218/5, 216, 217, 328, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 214, 213, 212/2, 212/1, 211, 210/1, 329, 331/1, 326, 330, 336, 337, 338, 339, 318, 341/1, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 308, 307, 309, 306, 305, 304, 303, 293, 302, 352/2, 352/1 położonych w miejscowości Jabłonna gmina Brody, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd powszechny zagadnienia wstępnego, jakim jest ustalenie praw do spadku po Pani Zdzisławie Krucińskiej, Panu Marianie Grudniewskim i Panu Arturze Truchlewskim.

  2. Zobowiązać Wnioskodawcę do przedłożenia, w terminie miesiąca od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, dokumentacji wskazującej podmioty, i ich adresy zamieszkania, będących następcami prawnymi po nieżyjących: Pani Zdzisławie Krucińskiej, Panu Marianie Grudniewskim i Panu Arturze Truchlewskim, celem właściwego ustalenia strom postępowania.

 

Stosownie do art. 103 KPA zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 20 lipca 2017 11:12